Průběh hlasování

Voličem je občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně, mají odlišnou barvu než lístky pro první kolo a voliči je obdrží až ve volební místnosti.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat zvolený hlasovací lístek nebo nemůže číst, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
 S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasování na voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
O voličský průkaz lze žádat u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

Žádost musí být doručena písemně nebo elektronicky  do 20. ledna 2023 do 16:00 na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, prostřednictvím datové schránky voliče nebo Portálu občana. Osobně je možno žádat až do 25. ledna 2023 do 16:00.

Úřad voličský průkaz předá voliči osobně nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. 

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a případně i sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Hlasování ve zdravotnickém zařízení

Pokud volič pobývá v době volby prezidenta v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení (dále jen "zdravotnické zařízení"), které se nachází v jiné obci nebo jiném volebním okrsku, než do kterého podle místa svého trvalého pobytu volič náleží, může v tomto zařízení hlasovat, a to:

na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě dlouhodobějšího pobytu)
Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa příslušného zdravotnického zařízení.
Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu nejpozději 23. ledna 2023 do 14:00.
V době hlasování se dostaví do příslušného zdravotnického zařízení členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, komise mu umožní hlasovat. Hlasovací lístky a úřední obálku obdrží volič od členů okrskové volební komise.

na základě voličského průkazu
Správa příslušného zdravotnického zařízení požádá příslušný obecní úřad nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.
Voličský průkaz odevzdá volič členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou, Poté, co volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, obdrží úřední obálku spolu s hlasovacími lístky a může hlasovat.

Pokud má volič trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém se nachází zdravotnické zařízení, nepotřebuje voličský průkaz ani nemusí být zapsán ve zvláštním seznamu voličů. Stačí, aby požádal obecní úřad nebo i ve dnech voleb "svou" okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.