Aktuality

Rádi bychom Vás informovali, že školní výuka 27.11. bude probíhat dle rozvrhu a škola bude otevřená. Vzhledem k tomu, že fincování nepedagogických pracovníků je skutečně nedostatečné a podhodnocené, plně podporujeme rozhodnutí našich kuchařek, které se ke stávce připojí. Z tohoto důvodu bude v pondělí 27. 11. na 1 den uzavřena školní jídelna a nebudou se vydávat obědy, které budou automaticky odhlášeny. Počítejte prosím s tím a vybavte vaše dítě velkou svačinou, či obědovým balíčkem.

Za zaměstnance školy Mgr. Markéta Barschová, MBA, ředitelka školy

Falešné webové stránky se snaží nalákat občany k poskytnutí citlivých osobních či ban­kovních údajů, jejichž zneužitím by útočníci mohli získat kontrolu například nad jejich bankovním účtem. Některé podvodné stránky působí velmi věrohodně. Grafická úprava těchto stránek napodobuje stránky MPSV, ČSSZ nebo Identity občana a dalších institucí. Jak je poznáte a jak se jim vyvarovat viz informační leták. 

10.11.2023

V září loňského roku jsme vás informovali o změnách, které v našem městě chystáme. 

Jako první krok jsme zavedli evidenci směsného komunálního odpadu (SKO), a proto každou nádobu (u rodinných i panelových domů, podnikatelů) postupně označujeme RFID čipy. Při každém svozu bude nádoba s čipem načtena a tato informace bude uložena v evidenčním systému, který obsluhuje město a svozová společnost. Znovu připomínáme a prosíme vás, abyste své nádoby viditelně označili číslem popisným (samolepkou, nástřikem), aby pracovníci při označování věděli, ke kterému domu nádoba patří.

Péče o osoby blízké v nepříznivé životní situaci jako je nemoc, stáří, postižení apod. je náročná, vyčerpávající a hlavně smysluplná. Pečující potřebují rovněž „péči“ ve smyslu podpory a poskytnutí té správné informace. Chtějí znát zprávy, kontakty, a to v jazyce jim srozumitelným a vlas tním. Neformální pečující mají mnohdy potřebu se potkávat a vědět, že situaci, kterou žijí, prožívají i jiní. Nejen systémová podpora pro neformální pečující, ale i soudržná spole čnos t, pozitivní vnímání komunitního života a realizace svépomocných aktivit má velkou sílu a naději pro všechny zainteresované. A tak právě svépomocná skupina může pečujícím poskytnout nenahraditelný zdroj pomoci, zkušeností a sdílení.

Dne 1.11.2023 od 17.00 hodin se ve velké zasedací místnosti městského úřadu v Břidličné bude konat  beseda o možnosti rozvoje energetiky v oblasti Břidličné. 

  • Na besedě se dozvíme obecné informace o současnosti a budoucnosti české energetiky, bližší informace o obnovitelných zdrojích a zejména o větrných elektrárnách;
  • Budou nám představeny možné lokality pro rozvoj větrné energetiky na území našeho města;
  • Zejména pak bude prostor na debatu, tzn. občané budou mít možnost zeptat se na to, co je zajímá v souvislosti s tímto tématem.
26.10.2023

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí,  přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo,  
k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.  
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty  nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti  měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění).  Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 

Z důvodu pravidelných návštěv lékaře nebude MUDr. Jana Šuléřová každý pátek do konce listopadu 2023 ordinovat.

12.10.2023

V celém Moravskoslezském kraji se policisté v prvním říjnovém týdnu ve spolupráci s dopravními policisty a členy týmu Besipu zaměřují na chodce a cyklisty. Hlavním tématem je VIDITELNOST, která je s nastávajícím podzimním obdobím snížena. Dny sychravého počasí jsou častější a je proto důležité připomínat veřejnosti, ať už jste v pozici řidiče, školáka, cyklisty nebo seniora, důležitost a význam slov „být viděn“.

VIDITELNOST23.pdf
9.10.2023
Erb Města Břidličná

Město Břidličná
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

telefon:554 773 536
e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz
DS: f5rbfaq

IČ: 00295906, DIČ:CZ00295906
zobrazit podrobný kontakt

Úřední hodiny

PO: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00
ST: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Mimo úřední hodiny, pouze po předchozí domluvě.

28. 11. 2023 09:40
svátek má René

Počasí Břidličná - Slunečno.cz