Projekt "Protipodňová opatření města Břidličná" je spolufinancován Evropskou unií-Fondem soudržnosti v rámci Operačného programu Životní prostředí. Registrační číslo  CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014397. Předmětem podpory je instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 100 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedno město digitálním povodňovým plánem.

Obsahem projektové dokumentace jsou podmínky, na jejichž základě, bude zpracován digitální povodňový plán a vybudována síť varovného informačního systému pro město Břidličná. Ve městě se v současné době nachází elektronická siréna a bezdrátový rozhlas. Bezdrátový rozhlas je zastaralý a funguje na jednosměrném analogovém přenosu dat. Rekonstrukce sirény, v této fázi, není součástí projektu. V minulosti bylo město zasaženo povodní vícekrát, nejvýznamněji v roce 1997. Vzhledem k nebezpečí, které z povodní pochází a ke škodám, které byly napáchány během povodní v tomto roce, se město rozhodlo řešit tento problém. Cílem projektu je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit zdraví a majetek občanů města Břidličná díky instalaci lokálního varovného systému spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí. Projekt volně navazuje na projekty obcí Lomnice u Rýmařova, Bruntál, Světlá hora a Václavov u Bruntálu, které byly podány v rámci předchozích výzev Operačního programu Životní prostředí. I tyto akce byly zaměřeny na budování lokálního varovného systému a digitalizaci povodňového plánu. Projekt je koncipován tak, aby splňoval cíle definované v Národním plánu povodí Odry, konkrétně rámcový cíl - prevence před povodněmi a cíle v době zvládání povodně. Pro zpracování projektu bylo využito především dílčích plánů povodí, konkrétně Dílčího plánu povodí horní Odry, ve kterém jsou uvedeny konkrétní informace pro zájmové dílčí povodí.

Předkládaný projekt splňuje všechny požadavky podle dokumentu „Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity 1.4.2 a 1.4.3" a podle hodnotících kritérií.

Zpracovatelem projektu: f. ENVIPARTNER s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

Zveřejněno na profilu zadavatele:ZDE

Dodavatel: f. EMPEMONT s.r.o, Valašské Meziříčí, IČO 27772179