Je navrženo náměstí o celkové ploše 1558 m2. Náměstí je rozděleno do dvou částí o ploše 503 m2 a 1055 m2. Jednotlivé plochy jsou od sebe odděleny čtyř řádkem z žulových kostek. Náměstí je navrženo, jako zpevněná plocha z žulových kostek a zpevněná plocha z žulové mozaiky. 

Stavba se rozděluje na  stavební objekty (ozn.SO):

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy  -  předmětem jsou celkové stavební úpravy stávajících zpevněných ploch, včetně přilehlých zpevněných chodníkových ploch.

SO 301 – Dešťová kanalizace -  je navržena obnova stávající dešťové kanalizace, sloužící k odvodnění stávajících zpevněných ploch.      

SO 302 – Vodovod  -  předmětem stavebního objektu je nový návrh vodovodního řadu o celkové délce 68,00 m, který bude napojovat navržený vodní prvek na stávající vodovodní řad.

SO 401 – Veřejné osvětlení  -  je navržena stavební úprava stávajícího veřejného osvětlení. V rámci objektu budou demontovány stávající lampy (včetně stožárů) VO a budou nahrazeny novými v celkovém počtu 11 ks. Je navržena i výměna kabeláže. Navržené VO bude sloužit k nasvětlení navržených zpevněných plocha a chodníků.  

SO 801 – Sadové úpravy  -  v rámci stavby je navrženo zatravnění stávajících zpevněných ploch a výsadba nových dřevin.

Zveřejněno na profilu zadavatele:ZDE