Žádost o voličský průkaz lze podat

  • osobně na MěÚ v Břidličné, oddělení evidence obyvatel, nejpozději do 30.09.2020 do 16:00 hodin, žadatel je povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR
  • v listinné podobě – opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) doručit na MěÚ v Břidličné, Nábřežní 452, 793 51- nejpozději do 25.09.2020 do 16:00 hodin 
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky – doručit nejpozději do 25.09.2020 do 16:00 hodin