ࡱ> 0`bjbjnn0^f_gf_gd) MMMMMaaa8edaH (!!!!!! GGGGGGG$K@NV3G)M"!!""3GMM!!\H,/,/,/"M!M! G,/" G,/,/r8):!Cy7#t}9FrH0H9N(XN):):NM:, !!,/" "v!!!3G3G+L!!!H""""N!!!!!!!!! Y :msto BXIDLI N Program pro poskytovn dotac zrozpo tu msta na volno asov aktivity a na poskytovn socilnch slu~eb v roce 2021 vodn ustanoven Poskytovn dotac se Yd obecn zvaznmi prvnmi pYedpisy, jedn se zejmna o zkon . 128/2000 Sb., o obcch, ve znn pozdjach pYedpiso, zkon . 250/2000 Sb., o rozpo tovch pravidlech zemnch rozpo to, ve znn pozdjach pYedpiso, zkon . 320/2001 Sb., o finan n kontrole ve veYejn sprv a o zmn nkterch zkono, ve znn pozdjach pYedpiso, vyhlaku Ministerstva financ R . 416/2004 Sb., kterou se provd zkon . 320/2001 Sb., o finan n kontrole ve veYejn sprv a o zmn nkterch zkono, a zkon . 255/2012 Sb., o kontrole (kontroln Yd), ve znn pozdjach pYedpiso. Vy lenn finan n prostYedky zrozpo tu msta BYidli n, jsou ur eny na podporu volno asovch aktivit a poskytovn socilnch slu~eb. Celkov vae finan nch prostYedko je limitovna objemem finan nch prostYedko, kter jsou vy lenny ve schvlenm rozpo tu msta pro rok erpn dotace. }dosti o dotace jsou posuzovny Grantovm vborem zYzenm Zastupitelstvem msta BYidli n. Schvlen dotac a uzavYen Smlouvy o poskytnut dotace zrozpo tu msta je vkompetenci Zastupitelstva msta BYidli n. Okruh oprvnnch ~adatelo O dotaci mohou ~dat prvnick i fyzick osoby, spolky, pYspvkov organizace a jin subjekty se sdlem (adresou), nebo posobnost na zem msta BYidli n. Dotace a zposob podn ~dosti }dosti o dotace na kalendYn rok se pYijmaj na podateln Mstskho Yadu BYidli n, NbYe~n 452, 793 51 BYidli n (dle jen M ), na pYsluanm formulYi a vtermnu vyhlaenm mstem BYidli n. Z rozpo tu msta BYidli n je mo~n zskat tyto dotace: - na pravidelnou innost - }dost o dotaci na innost - na pravidelnou innost mlde~e - }dost o dotaci na innost - mlde~ - na vyhlaen dota n tituly - }dost o grant - zaYazenm do rozpo tu msta - jmenovit na konkrtn vznamn akce (schvaluje rada nebo zastupitelstvo msta)* - na poskytovn socilnch slu~eb - }dost o dotaci na innost *Pokud se jedn o ~dosti, v nich~ ~adatel informuje, na co chce dotaci (ur uje si el) jedn se o individuln dotace a ty se neYd podle tohoto programu. Rozhoduje o nich rada msta nebo zastupitelstvo msta, podle stky v~dosti uveden. }dosti doru en po stanovenm vyhlaenm termnu nebudou akceptovny a nebudou pYedlo~eny k projednn v orgnech msta. Vyhlaen programu pro poskytovn dotac zrozpo tu msta, bude zveYejnno na Yedn desce a na HYPERLINK "http://www.mb-net.cz/" webovch strnkch msta, kde budou k dispozici i pYsluan formulYe ~dost o dotace, granty. FormulYe si lze vyzvednout tak na finan nm odboru M. Objem pen~nch prostYedko vy lennch z rozpo tu na podporu stanovenho elu Celkov vae dotace pro rok 2021 in 1.500.000 K . Tato stka byla schvlena usnesenm Zastupitelstva msta BYidli n dne 16.12.2020, pod . usnesen 168/9 a). Dotace bude rozdlena vcel vai. Lhota pro podn ~dosti Dotace pro rok 2021, bude poskytnuta na zklad ~dost doru ench v termnu od 18. 01. 2021 do 12. 02. 2021. Lhota pro rozhodnut o ~dosti Lhota pro schvlen poskytnut dotace je do 31.03.2021. el dotac Dotace voblasti socilnch slu~eb jsou poskytovny i na mzdy a odvody zmezd volno asovch aktivit jsou poskytovny pouze na neinvesti n vdaje, zejmna na pronjem, materiln vybaven, ceny, slu~by apod. Dotaci na volno asov aktivity nelze pou~t na pohoatn, stravn, pen~n dary, telefonn slu~by (mimo prokazateln dokladovanch vdajo souvisejcch srealizac akce), na poYzen a odpisy dlouhodobho hmotnho majetku a na leasing, vry a poj ky, na alkohol, tabkov vrobky a jin nvykov ltky, poskytnut zlohy na slu~by. Dotace se poskytuje maximln na obdob danho kalendYnho roku a nelze ji pYevdt do roku nsledujcho. Dotace nebude pYidlena ~adateli, kter m dluh vo i mstu, finan nmu Yadu, zdravotn pojiaeovn nebo okresn sprv socilnho zabezpe en. Vaeobecn ustanoven PYjemce dotace (fyzick osoba), je povinen uvst v~dosti o dotaci datum narozen a trval bydliat. PYjemce dotace (prvnick osoba), je povinen pYilo~it k~dosti kopii registrace organizace, v pYpad spolko i kopii stanov a kopii zpisu zvaln hromady o volb statutrnch zstupco, kteY jsou oprvnni kpodpisu smlouvy o dotaci. Finan n spolu ast ~adatele zka~dho jednotlivho projektu, je minimln 15 % uznatelnch nklado z~dosti. PYjemce dotace je povinen ve svm etnictv oddlen evidovat pYijet poskytnut dotace, sledovat jej erpn ke stanovenmu elu a originly doklado hrazench z dotace ozna it textem: Hrazeno z prostYedko msta BYidli n , na kopii bude text Kopie doklado je toto~n soriginlem . Poskytovatel dotace si vyhrazuje prvo kontroly dle zkona . 320/2001 Sb., o finan n kontrole, a mo~nost nahldnout do vaech doklado, kter souvis s akc ( innost), na kterou dotaci poskytl, a prvo konzultovat daje uveden v ~dosti o dotaci a vy tovn, sdalami dot enmi orgny nebo odbornky. Po schvlen dotac bude Grantov vbor informovat ~adatele o vai pYidlench prostYedko a zveYejn pYehled poskytnutch dotac na webovch stnkch msta. Podnm ~dosti souhlas ~adatel se zveYejnnm svch osobnch dajo uvedench na ~dosti. Fyzick osoby k~dosti pYilo~ vyplnn a podepsan Souhlas se zpracovnm osobnch dajo a pou en subjektu dajo, kter je sou st programu jako PYloha . 5. Msto BYidli n nsledn uzavYe s ~adateli, kterm byla schvlena dotace, Smlouvu o poskytnut dotace z rozpo tu msta BYidli n a zajist vyplacen dotace dle tto smlouvy. erpn dotace probhne vzvislosti na pYjmov situaci mstskho rozpo tu a plnu innosti ~adatele po dohod sfinan nm odborem M. Nabyvatel je povinen pou~t dotaci pouze k elu, kter je uveden ve smlouv. Vy tovn dotac Vy tovn dotace se Yd podmnkami uvedenmi ve Smlouv o poskytnut dotace z rozpo tu msta BYidli n. Ka~d doklad, pou~it ve vy tovn dotace mus bt proveden trvanlivm zpisem a mus mt minimln tyto nle~itosti: slo dokladu, datum plnn a vystaven, identifikaci dodavatele (poskytovatel slu~by), specifikaci druhu vdaje (dodvky, slu~by apod.), finan n stku vK (s uvedenm DPH). VpYpad, ~e se akce neuskute n nebo dojde knevy erpn pYijatch prostYedko, je pYjemce povinen vrtit finan n prostYedky neprodlen do 10 dno od provedenho vy tovn dotace nebo neuskute nn akce, na et msta BYidli n. PYjemce dotace, kter nepYedlo~ vy tovn dotace vYdnm termnu, nebo dotaci pou~ije vrozporu s uzavYenou smlouvou, je povinen dotaci vrtit na et msta BYidli n do 10 dno od doru en vzvy. Pokud nebude dotace sprvn vy tovna nebo vrcena ani po upozornn poskytovatelem, bude jej vrcen vymhno dle platnch prvnch pYedpiso. Jakkoliv poruaen podmnek stanovench Smlouvou o poskytnut dotace z rozpo tu msta BYidli n, napYklad nepYedlo~en zvre nho vy tovn dotace ve stanovenm termnu, neoprvnn pou~it dotace, nevrcen nepou~it dotace apod., podlh smlouvou stanovenm sankcm dle zkona . 250/2000 Sb. o rozpo tovch pravidlech (viz 22 - poruaen rozpo tov kzn). Zvre n ustanoven }adatel je povinen psemn oznmit poskytovateli dotace (podatelna M), veaker zmny, kter u nho nastaly, a kter mn zkladn nle~itosti ~dosti, event. Smlouvy o poskytnut dotace a nslednho vy tovn dotace (napY. u fyzick osoby zmna jmna, trvalho bydliat i bankovnho tu, u prvnick osoby zmna statutrnho zstupce, adresy, sla bankovnho tu apod.), a to nejpozdji do 15 dno ode dne, kdy ke zmn doalo. Pokud tak neu in, nemus bt ji~ schvlen dotace poskytnuta nebo mo~e bt jej erpn krceno. PYjemce se zavazuje pYi realizaci projektu pYimYenm a prokazatelnm zposobem informovat veYejnost o finan n podpoYe msta BYidli n. O splnn tto podmnky informuje poskytovatele dotace (napY. fotodokumentace) ve Zprv o zposobu pou~it dotace , kter je nedlnou sou st vy tovn. Ve zprv uvede pYjemce dotace informace o naplnn podmnek Smlouvy o poskytnut dotace zrozpo tu msta a o probhu akce (projektu), zejmna datum a msto konn, po ty astnko a celkov zvre n vyhodnocen vae vrozsahu jednoho listu formtu A4. }adatel je povinen aspoH 1x vroce informovat o sv innosti ve zpravodaji msta, po dohod na adrese info.bridlicna@seznam.cz Msto BYidli n je pYi nakldn sveYejnmi prostYedky povinno dodr~ovat ustanoven zkona . 106/1999 Sb. o svobodnm pYstupu kinformacm, ve znn pozdjach pYedpiso (zejmna 9 odst. 2). Grantov vbor - zYzen, povinnosti, pravomoci Po et leno Grantovho vboru ur Zastupitelstvo msta BYidli n na svm zasedn. PYedseda Grantovho vboru mus bt lenem Zastupitelstva msta BYidli n. Grantov vbor Ydn vyhodnot podan ~dosti o dotaci (zda obsahuj vaechny nle~itosti, pYlohy a pravdiv daje). VpYpad malch nesrovnalost po~d ~adatele o odstrann nedostatko (mal nesrovnalost napY. chyb podpis, . tu apod.) a ponech ~dost krozhodovn o pYidlen finan nch prostYedko. VpYpad, ~e se jedn o zva~n pochyben (napY. neuhrazen zvazky vo i mstu, atd.), Grantov vbor ~dost o grant vylou a sdl tuto skute nost ~adateli. Grantov vbor pYi rozdlovn financ zohledHuje ujednotlivch ~adatelo zastoupen dt a mlde~e, senioro, sout~e, vdle n mo~nosti astnko pro kryt nklado. Kriteria: po et astnko, po et sout~nch utkn, uznateln nklady pYedchzejcho obdob. Grantov vbor pYedkld nvrh o pYidlen dotac k projednn Zastupitelstvu msta BYidli n v roku erpn dotace. Grantov vbor po schvlen dotace oznm prostYednictvm mstskho Yadu vsledek rozdlen finan nch prostYedko na internetovch strnkch msta a vmstnm zpravodaji. Grantov vbor pYiprav smlouvy, jejich~ text je schvlen Zastupitelstvem msta BYidli n, kpodpisu mezi ~adatelem a mstem. Ve smlouvch bude uvedeno, ~e termn pYedlo~en vy tovn dotac je do 31.12. roku erpn dotace; vpYpad konn akc vprosinci roku erpn dotace, do 15.01. nsledujcho roku. PYjemci dotac pYedaj vy tovn na podatelnu M. Grantov vbor vy tovan dotace v etn doklado zkontroluje a vpYpad nejasnost (doklady neobsahuj nle~itosti dle zkona o etnictv, nedolo~en doklado tkajcch se akce, atd.), vyzve doty nho ~adatele o dolo~en a doplnn. Pokud se tak nestane vtermnu, vyzve ~adatele o vrcen dotac, kter nebyly Ydn dolo~eny. lenov Grantovho vboru nesm podvat ~dost o dotaci zrozpo tu msta (podjatost). Program pro poskytovn dotac schvlilo Zastupitelstvo msta BYidli n dne 16.12.2020 pod slem usnesen 168/9 b). & & & & & & & & & & & & .. Miroslav Kladn ek starosta msta PYloha . 1 }DOST O DOTACI (GRANT) zrozpo tu msta BYidli n v roce 2021 I. }ADATEL 1. Oficiln nzev / fyzick osoba jmno, pYjmen: 2. Prvn forma: I / fyzick osoba dat.narozen: 3. Sdlo / fyzick osoba adresa: 4. Osoba oprvnn kpodpisu smlouvy (dle kopie dokladu v pYloze):5. E- mail: Telefon: 6. slo tu : Bank. spojen: K ~dosti pYilo~te kopii dokladu o registraci event. zYizovac listinu, spolky pYedkldaj kopii zpisu zvaln hromady o volb statutrnch zstupco. II. INFORMACE O AKCI / PROJEKTU 7. Nzev: 8. a) Stru n popis: b) Msto konn: 9. Na realizaci projektu se podl tyto dala organizace - jak: 10. Clov skupina: 11. PYedpokldan po et osob, pro kter je akce ur ena / projekt ur en: 12. Termn zahjen: ukon en: 13. Po~adovan dotace (v K ) : III. PXEDPOKLDAN ROZPO ET NA AKCI / PROJEKT (PLTCI DPH UVDJ VDAJE BEZ DPH) PYedpokldan vdaje stka v K bli~a specifikaceMaterilCeny, diplomyPronjemUbytovnSlu~by:Ostatn: Celkem VDAJE PYedpokldan zdroje a pYjmy stka v K bli~a specifikace Vlastn vklad ~adatele v K Vstupn - o ekvanJin zdroje (jin dotace, dary, vklad astnko, startovn, sponzoYi, atp.) Celkem ZDROJE A PXJMY VDAJE - "&0 " & ( * , N P ug]QE<hEeghEegCJh 7hEeg5CJaJhEeghEeg5CJaJh5;>*CJh5^hEeg5>*CJ$aJ$h[d5>*CJ$aJ$hQhQ5>*CJ$aJ$hQhQ5>*CJ$aJ$h5^hQ5>*CJ$aJ$hQ5>*CJ$aJ$hp5>*CJ$aJ$h+5>*CJ$aJ$h hK5>*CJ$aJ$hwhQ5;CJ h l5;CJ h"5;CJ h'5;CJ "( * , P .Bv"$Zgd=$a$gdp$ & FKdh1$7$8$H$`Ka$gd 7$a$gdEeg$a$gdX$X$ & FKdh`Ka$gd 7gdw $@&a$gdEeg $@&a$gdQ $@&a$gdw  N x z ~ @ B v *,Ļӻzdd[[QhEiJhx5CJhEiJhKCJ+hpB*CJ]aJfHphq +h 7B*CJ]aJfHphq 1hphpB*CJ]aJfHphq hEiJhwCJhEiJh%CJhEiJhEegCJhEiJh~cCJ h~cCJ hpCJ h 7CJ h'8HCJhEeghEegCJ h 75CJhEeghEeg5CJ,.j:>@BVtv ,. "$Xø좗yyqqf_ShEiJhEeg5CJaJ hEiJhe.hEiJhz!$CJaJhWCJaJhnCJaJhEiJh;.CJaJhEiJhe.CJaJhEiJheCJaJhEiJh@|CJaJhph@|CJaJhphe.CJaJhphEegCJaJhEiJh"CJaJhEiJhwbeCJaJh 7CJaJhEiJhEegCJaJh 7h'8HCJXZ.<@J`b^bx ҿ訝wmaaXaLaLCh;y>*CJaJhEiJh8>*CJaJhp>*CJaJhEiJhEeg>*CJaJh 7hW5CJhEiJhEeg5CJhEiJhxI5CJ hEiJh"{hEiJhCJaJhEiJhoCJaJhEiJh"CJaJhEiJh~Z6CJaJhEiJh[,;CJaJhWCJaJhEiJhR57CJaJhEiJh&)CJaJhEiJhEegCJaJh 7hEeg5CJaJ >l 68:<>ɽɥsdXMB7hEiJhtPCJaJhEiJhrCJaJhEiJh;BCJaJhp56>*CJaJhEiJh;B56>*CJaJhEiJh;B56CJaJhEiJh5NH56CJaJhEiJh=CJaJhEiJhz!$CJaJhEiJh)5CJaJhEiJhr5CJaJhEiJh;B5CJaJhEiJhw]d5CJaJhEiJhau">*CJaJh 7>*CJaJhEiJh'D>*CJaJhp>*CJaJ~l JLNPX Qx1$]QgdO$Qdx]Q^`a$gd$Qd]Q^`a$gdm$$a$gdEeg $a$gdW$a$gd&jxgdp $xa$gdnxgdngdngdpgd=>hvx|~"46RTV\ɺח׌~paRaRaGhEiJh)CJaJhEiJh;B56>*CJaJhEiJh)56>*CJaJhEiJh;B56CJaJhEiJh5NH56CJaJhn56CJaJhEiJhnCJaJhn56>*CJaJh[d56>*CJaJhEiJhn56>*CJaJhEiJhn56CJaJhnCJaJhEiJh)iCJaJhEiJhtPCJaJhEiJhadZCJaJ\^~&>ZfhjlnɻxmbTEhEiJhy56>*CJaJhEiJhy56CJaJhEiJhyCJaJhEiJh1CJaJhEiJhs2CJaJhnCJaJhEiJh@PVCJaJhEiJh_wICJaJhEiJh|'CJaJhEiJh_wI56>*CJaJhEiJh_wI56CJaJhEiJh5NH56CJaJhn56CJaJhEiJh&jCJaJhEiJhtPCJaJhpCJaJJ\npr(6TXl .2H^|qfqqqhx hqCJaJhx hEegCJaJhx hCJaJh+hhOCJaJh+h1CJaJh 7CJaJh+CJaJhpCJaJh5hhOCJaJh5h1CJaJhEiJhy56>*CJaJhEiJh_CJaJhEiJh_56CJaJhp56>*CJaJ%.0\$&^t >@FHJLNPךߒߊzr[,h6qh5B*CJOJQJ^JaJphhQCJaJhG'CCJaJh 7CJaJh;yCJaJh1#&CJaJh[dCJaJ$h+h`0J>*B*CJaJphh+hEegCJaJjh+hEegCJUaJh\7CJaJh+CJaJhx hEegCJaJhEiJhEegCJaJhEiJhCJaJ ,02<NPTX B T V ҾҳzncLAh6qhKCJaJ,h6qhK5B*CJOJQJ^JaJphhQh+CJaJh6qh5CJaJhiCJaJh?h?5CJaJh+5CJaJh[dh[d5CJaJh[dCJaJh+CJaJh6qhCJaJ&h+5B*CJOJQJ^JaJph,h6qh5B*CJOJQJ^JaJph,h6qhO5B*CJOJQJ^JaJphXV !"""""<#|ti $ & Fa$gdhO$a$gdEeg$ & F1$7$8$H$a$gdOQx1$]Q^gdw Qx1$]QgdO$Qdx]Q^`a$gdm$ $x1$a$gd[d$Qdx]Q^`a$gd $x1$a$gdQ $x1$a$gd+ T!j!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""":"l"x"ѿȿѿѨȟrrrj^ha7ha75CJaJhWCJaJ,h6qhK5B*CJOJQJ^JaJphhEiJhQCJaJhEiJhKCJaJh+5CJaJhghO5CJaJh6qhX$XCJaJh;(5CJaJh[d5CJaJhghK5CJaJh 7CJaJh6qhKCJaJh+CJaJh[dCJaJ x"|"""""""""""#0#2#:#<#f######ǽypybVK?hEiJh5C5CJaJha7h5CCJaJhEiJhEeg5CJaJhEiJhEeg5CJ\aJha75CJaJh6qhhOCJaJh6qhhO5CJaJhEiJhwCJ\aJhEiJhEegCJ\aJhEiJhEegCJaJhEiJh5CJhEiJhEeg5CJhEiJhwCJaJh6qh&j5CJaJh6qhK5CJaJh[d5CJaJh6qh6q5CJaJ##$$$$$"$2$8$<$@$B$P$$$$$$%%&&6&N&P&r&&&&&,':'b'ɽume]h"CJaJhzCJaJhCJaJh5HhfQCJaJh5HhE4CJaJh5Hh!CJaJh/CJaJh5HhFCJaJh5HhEegCJaJhhO5CJaJh5HhEeg5CJaJhEiJh&jCJaJhEiJhOdCJaJhEiJhN,CJaJhEiJhEegCJaJhEiJh&NqCJaJ!<#B$((+,.T124778;<?BB:G$a$gdq $a$gdv$$a$gdS|$a$gdi$a$gdEeg$a$gd$ & FKdh1$7$8$H$`Ka$gdv$$a$gdMV $ & Fa$gdwb'f'''((:(((((()<)>)V)d)))))))*** **"*&*N**********++++@++++ŻyhEegCJ\aJh:xCJ\aJhhCJ\aJh"CJ\aJha7CJ\aJh)UCJ\aJh5HhCJ\aJh*h5CJh5HhEeg5CJhMVha7CJaJhQCJaJhMVCJaJh5HhEegCJaJh5HhACJaJ/+++,,$,>,@,B,H,p,r,t,,,,,-8-:----....0.>.P...l//¶~ulaYha7CJaJh5HhEegCJaJh ,CJ\aJhtCJ\aJha7CJ\aJh?sCJ\aJh5HhFCJ\aJh5HhCJ\aJhhEeg5CJ\aJh5HhEegCJ\aJh5HhC4CJhN,CJ\aJhN,h:05CJ\aJh5CJ\aJhC4CJ\aJhv$CJ\aJ!//000 0&0b0f000000T11111111222222222ϼϓψ|sg[gh hHz5CJaJh hEeg5CJaJh 6CJaJh5HhjU6CJaJh5HhjUCJaJh5HhHzCJaJh@|hEegCJaJh4CJaJheh@|CJaJhv@CJaJh5Hh#!CJaJh5HhEegCJaJha7CJaJhN,CJaJh5HhN,CJaJh5HhdCJaJ2H3f33444\44444444*5555667H7T7V7b7777777777788<8888˻˰˥ð˰˚}www}m}h5HhEeg5CJ h;yCJh5HhEegCJhK>hEeg5CJh5HhEeg5CJh5HhwbeCJaJh5HhhCJaJh5HhE9CJaJhiCJaJh;yCJaJh5HhEegCJaJhz CJaJh hEeg5CJaJh5CJaJh h 5CJaJ)88888889 9L9N9X9`9r9t9|9~99999::::H:\:^:f::::::::::::;;;;;;;<<(<~~h5HhEegCJ htFCJh5Hh_aCJh5HhiCJh5Hh/=dCJh5HhCJ h;yCJh5HhHCJh5HhS|CJhtFCJ\aJhY{CJ\aJh5HhS|CJ\aJhhEeg7CJh5Hhs2jCJ hY{CJ1(<<<<<<<<<<<=J=p=>>&>8>@>D>p>r>t>V?n?????@@@F@V@AAAAAAAAABBBBNBBBЍ񄄄h5HhECJhEB*CJph hv$CJ heCJhEiJhwCJh5HhqCJ h CJ h CJh5HhEegCJ h^N8CJhEiJhECJhEiJhY{CJhEiJhEegCJ hnCJ h;yCJhEiJh CJ0BBBBBB:C>CDCFCHCJCtCCCCCCDDDD>DZD\D^DvDDDDDEE4EEEEFFFvFFF8G:GlGGHH*H4H8HHHJHƽ̽ƽ۽۽ƽۮۥ hjtYCJh5HhEegCJ heCJh;yhEegCJh;yh;yCJ hbJCJh'8Hh~CJh'8Hh3wCJ hv$CJ h;yCJh'8Hh CJh'8HhEegCJhaj~hK5CJ h-R5CJh5HhEeg5CJ5JHzHHHH6IIIIIIJJ8JZJ^JJJJJJJKLLL*LLLLLL>MRMMMMMNN NNN$NxxoxoxoxxxoxohjtYCJ\aJh5HhEegCJ\aJheCJ\aJh6qh+CJaJh6qhC5CJaJh6qh#CJaJhjtYCJaJh5Hh+CJaJh5Hh$1GCJaJh5HhvCJaJh5HhN@5CJaJh5HhN@CJaJh5Hh=CJh5HhN@CJ+:GL&NN.OOvSUjVW2ZZ,]]]]^^$a$gd+5$a$gdaG$r7]r^7a$gdQ$ & Fr7Ld]r^7`La$gdMu$ & Fr7L]r^7`La$gdMu$a$gd i*$a$gdK>$a$gdMu$N&N6N8NBNNNNNNNNNN O,O.OOOOOPP P0P2PPPP QQDQƺƱұҜ{{{oa{X{{hC55CJaJh 5B*CJaJphhEiJh&fv5CJaJh-h5CJaJh@|5CJaJh'>fh@|5CJaJh@|hjtY5CJaJh3{5CJaJhI5CJaJh@|ha5CJaJh@|h3{5CJaJhjtY5CJaJh i*CJaJh4CJaJh@|CJaJhK>hCJ\aJDQQQQRR0R2R4RRRRRRRRSS0SpSrStSvSSTT Tf5CJaJhEiJhw5CJaJhEiJhaj~5CJaJhohw5CJaJhjtY5CJaJhoh~#5CJaJhoh&fv5CJaJhn5CJaJhoh05CJaJhoh&fvCJaJh CJaJhoh+CJaJhoh+5CJaJhoh?W$CJaJhohuCJaJhoh6qCJaJhjtYCJaJjVlVxVVVVVVVVV:WNWWWWWWXXX$X:XbXvXxXXJYPY۷{{{{occZQh+55CJaJh&5$5CJaJhaj~h5CJaJhaj~ha5CJaJha5CJaJh5CJaJh@|5CJaJh'>fh@|5CJaJhjtY5CJaJh'>fh[*!5CJaJh'>fh5CJaJhEiJh 5CJaJhEiJh&fv5CJaJhEiJh5CJaJhEiJh+<5CJaJhEiJh@|5CJaJPY^Y`YYYYYYYYZZZ.Z0Z2Z`ZZZZZZZ\\ \\l\p\\(]*]Ҽ}tkkkbkYkPYh5CJaJh+55CJaJh[*!5CJaJh:P;5CJaJh5CJaJh@|5CJaJh'>fh@|5CJaJh&5$hvCJaJhvCJaJhvhv5CJaJh hCJaJh hnCJaJh h+5CJaJh hjtYCJaJh+5CJaJhjtYCJaJh&5$CJaJh&5$h&5$CJaJ*],].]<]J]^]`]]]]]]]]^^^^t^v^x^^^^^^^^^^^^^^^^^&_X_Z_\_^_`_b_d_f_Ϻ|shi5CJaJhEiJh#CJaJh[dCJaJh+5h+5CJaJhaG5CJaJh75CJaJhn5B*CJaJphhEiJh+q5CJaJhQ5CJaJh*5CJaJh'>fh*5CJaJh5CJaJh+55CJaJh5CJaJ-^^^^^^^&_X_Z_\_^_`_b_d_f_h_j_l_n_p_r_t_v_x_z_|_~__$a$gd+5f_h_j_l_n_p_r_t_v_x_z_|_~___________________`` ``*`.`0`2`L`v````````Laabb b2b4b8b:bCJaJh+5CJaJhRh i*CJaJhRh i*CJ h+5CJ)bbccmkd$$Ifl## t044 lap ytR $Ifgdmkd$$Ifl## t044 lap ytRcccddmkd4$$Ifl## t044 lap ytR $Ifgddde $$Ifa$gdb>mkd$$Ifl## t044 lap ytReee ff f"f $Ifgd$a$gd i*mkdN$$Ifl## t044 lap ytReff ffff f"f$fNfVfXfZf\f^f`fbfdffffffgggggHgJgLgNgggggghh hhhhhhhhhRiTiij j"j$j&jදh{(h i*5CJh{(h i*5CJaJh i*CJaJ h i*5CJ hg5CJhRh i*5CJaJ h|CJ h+5CJhRh i*CJaJh i*hRh i*CJaJhRh i*CJh i*CJaJ7"f$fNfVfXfZf\f^f`fbfdfffff $Ifgdmkd$$Ifl## t044 lap ytR ffggg $Ifgdokdh$$Ifl ## t044 lap ytb>ggHgJgLgzz $Ifgd L$If^LgdRokd$$Ifl## t044 lap ytb>LgNgg L$If^Lgd|mkd$$Ifl## t044 lap ytRggh L$If^Lgd+5mkd$$Ifl## t044 lap ytRhhhhh| L$If`LgdR $Ifgdmkd$$Ifl## t044 lap ytRhhhTii$j&jZjtjjtc$If^`gd }$If^}gd $$Ifa$gdgd i*mkd?$$Ifl## t044 lap ytR &jZjtjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkk k"k$k&k(k*k,k.k0k2k4k6k8k:kk@kBkDkFkVkXkZk\k^k`kbkdkfkhkjklknkkkkkkkkll ldlfllllllʾhRh i*5CJaJhRh i*CJaJhRh i*5h{(CJaJh i*6CJaJh i*CJaJh i* h i*5Kjjjjjxooo $Ifgdkd$$IfFF@ # 0  44 Faytjjjjjsjjj $Ifgdkdp$$IfF4!F@ # 0  44 Faf4ytjjjjjsjjj $Ifgdkd $$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytjjkkksjjj $Ifgdkd $$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytkkkkksjjj $Ifgdkdz $$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytkk k"k$ksjjj $Ifgdkd( $$IfF4F@ # 0  44 Faf4yt$k&k(k*k,ksjjj $Ifgdkd $$IfF4F@ # 0  44 Faf4yt,k.k0k2k4ksjjj $Ifgdkd $$IfF4F@ # 0  44 Faf4yt4k6k8k:kk@kBkDksjjj $Ifgdkd $$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytDkFkXkZk\ksjjj $Ifgdkd$$IfF4F@ # 0  44 Faf4yt\k^k`kbkdkfkhkjklksjjjjjjj $Ifgdkd<$$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytlknkkkksjjj $Ifgdkd$$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytkkkkldlsneee $Ifgdgd i*kd$$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytdlfllll`SJJ $Ifgd $If^gdRkdF$$IflFF # t0  44 lapytRlllll`WWW $Ifgdkd$$IflF # t0  44 lapytRlllllmm6mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm"$0244スzt h i*CJh i*CJaJh i*CJaJh i*5CJaJh i*5>*CJaJ h i*5CJhRh i*5CJUhRh i*5CJaJhRh i*5CJaJhRh i*5h|CJaJhRh i*CJaJhRh i*CJaJh i*hRh i*5CJaJ-ll6mmmmmmmmm`WWWWWWWWW $Ifgdkd$$IflF # t0  44 lapytR mmmmmmmmmmWkd$$IflF # t0  44 lapytR $Ifgd mmm"$0`WWWW $IfgdkdJ$$IflF # t0  44 lapytR ZDROJE A PXJMYpozn: POVINN PXLOHY K }DOSTI (kopie): a) fyzick osoba podnikajc ~ivnostensk list nebo vpis zobchodnho rejstYku b) prvnick osoba vpis zobchodnho rejstYku, zYizovac listina c) spolek kopie stanov a kopie zpisu zvaln hromady se jmenovnm statutrnch orgno ESTN PROHL`EN: Prohlaaujeme, ~e kdneanmu dni nemme dluh vo i mstu BYidli n, finan nmu Yadu, zdravotn pojiaeovn, okresn sprv socilnho zabezpe en. V BYidli n dne : & & & & & & .....& & & podpis ~adatele (raztko) & & ..& & ...& & & & .................& & & . PYloha . 2 VY TOVN DOTACE ZROZPO TU MSTA BXIDLI N V ROCE 2021 (PLTCI DPH UVDJ VDAJE BEZ DPH) pYedkld (pYjemce dotace): nzev akce/projektu: smlouva o dotaci: ze dne: & & & & & & & & & & celkov vae poskytnut dotace : ...............................& & & & .......& .............K Vsouladu spYsluanm ustanovenm vae uveden smlouvy pYedkldme vy tovn poskytnut dotace. Finan n prostYedky byly pou~ity na hradu nsledujcch vdajo: poY. slo VDAJE K  1. z pYijat dotace - specifikujte druhy vdajo: - - - - -z pYijat dotace - celkem 2.z prostYedko ~adatele - celkem 3.z jinch zdrojo (od jinch poskytovatelo) - celkem CELKOV VDAJE NA REALIZACI AKCE (v K ) rekapitulace: poskytnut dotace celkem & & & & & & & & & & & & ................................................ K vdaje hrazen zdotace celkem & & & & & & & ..& .& ............................................... K rozdl & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .................................................... K V pYpad nedo erpn dotace je pYjemce dotace povinen - ve smyslu vae uveden smlouvy - vrtit nepou~it finan n prostYedky na et msta BYidli n . tu: 19 - 0786980257 / 0100 Prohlaauji, ~e doklady uveden ve vy tovn nebyly pou~ity tak pYi vypoYdn dotac od jinch poskytovatelo, a ~e vae uveden vdaje jsou podlo~eny Ydnmi doklady, kter jsou ozna eny textem Hrazeno z prostYedko msta BYidli n , kopie ozna eny Kopie doklado je toto~n s originlem , kter jsme schopni na po~dn pYedlo~it ke kontrole ve lhot do 10 dno. VpYloze vy tovn pYedkldme Zprvu o zposobu pou~it dotace (stru n zprva o akci, innosti i projektu s uvedenm data a msta konn, po tu astnko, vdaje na akci celkem, ztoho hrazen ~adatelem, pYpadn z jinch zdrojo, doklad o zveYejnn informace o finan n podpoYe mstem BYidli n napY. fotodokumentace, atp.). PYloha .1 : kopie doklado o vdajch zposkytnut dotace, kter jsou patYi n ozna eny .2 : Zprva o zposobu pou~it dotace datum: & & & & & & & zstupce pYjemce dotace: & & & & ...........& & & ..........& & & ..& .................................& & & & & & (podpis) PYloha . 3 }DOST O DOTACI NA PRAVIDELNOU INNOST KLUBU / MLDE}E zrozpo tu msta na rok 2021 Nzev klubu:.& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & I :& & & .......& & & .& & & & . oddl: ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .....& & & & & & .& .. sdlo: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& .....& .p: & .................& .& ............& telefon: & & ...& & & & & & .& & & ........ e-mail: ............................................................. bank.spoj: & ..& & & ..& & & & & & ..& & & et .: & & & .....& & & ...& & .& ...& & .......... Statutrn zstupce / jmno a pYjmen: & & & & & & & & & & & & & & .....& & ..& & & & & .& .& & . PXEDPOKLDAN ROZPO ET NA PRAVIDELNOU INNOST KLUBU/MLDE}E roku erpn dotace (PLTCI DPH UVDJ VDAJE BEZ DPH) PYedpokldan vdaje stka v K bli~a specifikaceMaterilCeny, diplomyPronjemUbytovn, cestovnSlu~by:Ostatn: Celkem VDAJE PYedpokldan zdroje a pYjmy stka v K bli~a specifikaceVlastn vklad ~adatele lensk pYspvkyVstupn - o ekvanJin zdroje (jin dotace, dary, vklad astnko, startovn, sponzoYi, atp.) Celkem ZDROJE A PXJMY VDAJE - ZDROJE A PXJMYpozn: AST V SOUT}CH - Dokladujte kopi oficiln vsledkov listiny za sout~n cyklus (i dl ) - viz PXLOHA 1. DRU}STVA - tabulku vyplHte ve vaech sloupcch a pYlohch - sout~n cyklus : A = jaro - podzim (2021) B = jaro - zima (2021) dru~stvo / vkov zaYazen nzev sout~e ke dni podn ~dostipoYad sout~e v Rz celkovho po tu sout~ v Rpo et sout~. utkn, kvalifika nch turnajo, kvalifika nch zvodo po et leno dru~stva Po et aktivnch leno dosplch a mlde~nickch dru~stev voddlu celkem ( mlde~nick = od pYpravek, kter dosud nehraj pravidelnou sout~ a~ po juniory do 19 let ) Nedlnou sou st tto ~dosti mus bt tyto pYlohy : 1/ kopie oficilnch vsledkovch listin a kone n (nebo aktuln) umstn vsout~i 2/ jmenn seznam aktivnch leno - viz dle /seznam slou~ pouze jako podklad ke stanoven vae dotace/ 3/ kopie dokladu o registraci /zYizovac listiny, vpisu zobchodnho rejstYku .../ (s vjimkou fyzick osoby bez I , spolky pYedlo~ kopii zpisu zvolby statutrnch zstupco ) DATUM : & & & & & & & ........... .................................................................... podpis statutrnho zstupce 2. JEDNOTLIVCI / DRU}STVA - UMSTN (pYebory a~ po nejvyaa sout~ v R, M R, ME, MS ... a pod.) akceumstnjmno a pYjmen (dru~stvo) 3. VDAJE NA INNOST vroce pYedchzejcm po~adovan dotaci (v tis. K ) - skute nost - jen na pravidelnou sout~ (nikoliv na - soustYedn, pYpravn a pYtelsk utkn a turnaje ... atp.) Na vzvu poskytovatele je ~adatel povinen pYedlo~it do 10 dno originly doklado o vdajch. druh vdaje (doprava-autobusy, pronjmy tlocvi ny Z`, rozhod -sout~n utkn, startovn-kvalifikace, ubytovn-sout~ utkn .atp.)K 1/ doprava :2/ njemn : 3/ rozhod :4/ startovn :5/ ubytovn : VDAJE 1 - 5 CELKEM ostatn vdaje (pouze orienta n daj pro poskytovatele dotace) uvete jak (soustYedn, pYtelsk utkn, turnaje ...atp.): - - - -ostatn vdaje celkem (pouze orienta n daj pro poskytovatele dotace) Datum: & & & & & & ............. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & podpis statutrnho zstupce 4. ODDLOV PXSPVKY VROCE pYedchzejcmu po~adovan dotaci skute nost (nehodc akrtnte) aktivnch leno / aktivnch leno do 19 let se soustavnou a pravidelnou innost voddlu - CELKEM  celkov po et aktivnch leno / aktivnch leno do 19 let - platcch oddlov pYspvky  oddlov pYspvky na 1 lena / lena do 19 let K 5. JIN DOTACE PXIJAT ZROZPO TU MSTA BXIDLI N V ROCE pYedchzejcmu dotaci - skute nost druh dotace - na co byla dotace poskytnuta ( uvete dle textu smlouvy ) : K  NEBUDE-LI DOTACE NA ROK 2021 XDN VY TOVNA BUDE }DOST NA NSLEDUJC ROK VYXAZENA Z DAL`HO PROJEDNVN (nen-li ve smlouv stanoveno jinak). DATUM : & & & & & & & ........... ..................................................................... podpis statutrnho zstupce PYloha ~dosti : JMENN SEZNAM AKTIVNCH LENn / LENn DO 19 LET SPRAVIDELNOU INNOST (nehodc akrtnte) A/ S TRVALM POBYTEM VBXIDLI N STR.: dru~stvo jmno a pYjmen datum narozen  LENOV / LENOV DO 19 LET STRVALM POBYTEM VBXIDLI N CELKEM DATUM : & & & & & & & ........... & & & & & & & & & & & & & & & & & .. podpis statutrnho zstupce B/ OSTATN AKTIVN LENOV / LENOV DO 19 LET SPRAVIDELNOU INNOST - s trvalm pobytem mimo BYidli nou (nehodc se akrtnte) STR.: dru~stvojmno a pYjmendatum narozen OSTATN LENOV / LENOV DO 19 LET CELKEM C/ NESOUT}C AKTIVN LENOV / LENOV DO 19 LET SPRAVIDELNOU INNOST A PXPRAVKY jmno a pYjmendatum narozen NESOUT}C AKTIVN LENOV / LENOV DO 19 LET SPRAVIDELNOU INNOST A PXPRAVKY CELKEM DATUM : & & & & & & & ........... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . podpis statutrnho zstupce PYloha . 4 VY TOVN DOTACE NA PRAVIDELNOU INNOST KLUBU / MLDE}E poskytnut mstem BYidli n na rok 2021 (PLTCI DPH PXEDKLDAJ DOKLADY ZA VDAJE BEZ DPH) Nzev ~adatele : & & & & & & & & & & & & & & .................................& & & & & .. oddl : & & & & & & & & & & & & & .................................& & & & & & .. Dotace dle dota n smlouvy ze dne: ve vai K  Finan n prostYedky byly pou~ity ve smyslu uzavYen smlouvy na hradu nsledujcch vdajo: PoYadov slobli~a specifikace druhu pou~it K 1 2 3 4 5 VDAJE CELKEM (pltci DPH pYedkldaj doklady v K bez DPH):  ROZDL = zostatek ( nevy erpan dotace, kterou je pYjemce dotace povinen vrtit vkalendYnm roce pYijet dotace)  Zostatek bude vrcen (dle znn smlouvy) - na et nebo do pokladny msta BYidli n, . tu: 19-0786980257/0100 Zmny oproti dajom uvedenm v~dosti, kter byly projednny a schvlenygrantovou komis Potvrzuji, ~e doklady pYedlo~en ve vy tovn nebyly pou~ity tak pYi vypoYdn dotac od jinch poskytovatelo a ~e vae uveden vdaje jsou podlo~eny Ydnmi doklady, kter jsou ulo~eny vnaaem etnictv nebo vnaaem veden daHov evidence, jsou ozna eny zpisem s textem Hrazeno z prostYedko msta BYidli n , kopie ozna eny Kopie doklado je toto~n s originlem , kter jsme schopni je na po~dn pYedlo~it ve lhot do 10 dno. ESTN PROHL`EN: Prohlaaujeme, ~e kdneanmu dni nemme dluh vo i mstu BYidli n, finan nmu Yadu, zdravotn pojiaeovn, okresn sprv socilnho zabezpe en. Datum: & & .& ......................... Statutrn zstupce - jmno / iteln/, osoba odpovdn za vy tovn dotace : & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Podpis + raztko: ..................................................................   PAGE 9/ NUMPAGES 13 0244b]]]]]]]]gd i*kd $$IflF # t0  44 lapytR $Vx46ZjnVʾʶ|w|occhp_Oh5CJaJhCJaJ h[d5h|h5hp_O hslhhslh6hslhCJh|hhCJaJh|h|CJaJhb>CJaJh i*CJaJh|h i* hp_OCJho*ho*CJ ho*CJho*5>*CJ h|CJ h i*CJ h i*5CJ$6XZ $If^gd^ $Ifgd^gd$a$gdp_O$a$gdR$a$gdIgd i*$a$gd|VXZn"$H~Zl *,8:<>@B:<>HJ   ̴̴̴̴̹̹̹hVh6 h6CJ h6hhCJaJh|hp_Ohhb>hb>5hb>h5CJhb>h5hp_OhI 5CJaJh5CJaJAH~ $Ifgd^gdhkd$$IfF&(0(44 Fa*ytb>~l * $Ifgd^ ;];^gd|fkdY$$IfF&(0(44 Fa*yt^*,8:<>@Bqhhhhhhhhhhh $Ifgd^kd$$IfFF !&X 0(  44 Fa*yt^ fkd$$IfF4TF !&`X 0(  44 Fa*yt^ $Ifgd^:<offf $Ifgd^kdd$$IfF4YF !&X 0(  44 Fa*yt^<>J qhhh $Ifgd^kdI$$IfFYF !&X 0(  44 Fa*yt^  B D qlccc $Ifgd^gdkd $$IfF!F !&X 0(  44 Fa*yt^ 6 @ B D F L  0     4DLNPV\`fzJ\n,"`jltvRdt(dhhO h5hK hO\ hK\hlKh\ hb>\ hlKh h|>* ht >* h>*h|hRhCJaJhED F L 0  xsf]]sQs $^a$gdc]cgd c]c^gdgdkd$$Ifl0 !&(# t0(644 laPpytRfz&@lgd:$a$gdY$a$gdYgd|gd^gd $^a$gd|$a$gd $^a$gddfjlz $&>@jн~o`h[d5CJOJQJaJhhb>5CJOJQJaJhh:5CJOJQJaJhhOJQJhh:OJQJhhYCJ$OJQJhPCJ$OJQJh:CJ$OJQJ$h|h|CJOJQJaJmHsHh|CJOJQJaJmHsH h<@h hCJ h56h|hOh$:BZ\l<^`JL ^ ` b     !!!!"!$!&!(!*!R!T!h~?6CJaJh~?CJaJh~? h~?5h{(h~?5CJh{(h~?5CJaJh~?5CJaJ h~?5CJh~?OJQJhhQOJQJhh|OJQJhh:OJQJhh:CJOJQJaJhh:5CJ OJQJaJ h2JL` b  $If^`gdY }$If^}gdY $$Ifa$gdYgd~?gd:   xooo $IfgdYkd$$IfFF@ # 0  44 FaytY  !!!sjjj $IfgdYkdH$$IfF4!F@ # 0  44 Faf4ytY!!$!&!(!sjjj $IfgdYkd$$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytY(!*!R!T!V!sjjj $IfgdYkd$$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytYT!V!X!h!j!l!n!p!r!t!v!x!z!|!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"8"V"""" # ####:#<#>#@#Z#p#t##########$$$$$6$8$hRh~?CJaJhRh~?5CJaJhRh~?CJaJhRh~?5 h~?5h~?h~?CJaJNV!X!h!j!l!sjjj $IfgdYkdR$$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytYl!n!p!r!t!sjjj $IfgdYkd$$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytYt!v!x!z!|!sjjj $IfgdYkd$$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytY|!~!!!!sjjj $IfgdYkd\ $$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytY!!!!!sjjj $IfgdYkd !$$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytY!!!!!sjjj $IfgdYkd!$$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytY!!!!!sjjj $IfgdYkdf"$$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytY!!!!!!!!!sjjjjjjj $IfgdYkd#$$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytY!!!!!sjjj $IfgdYkd#$$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytY!!!8"V""sneee $IfgdYgd~?kdp$$$IfF4F@ # 0  44 Faf4ytY"" ###`WNN $IfgdY $Ifgd~?kd%$$IflFF # t0  44 lapytY##:#<#>#`WWW $IfgdYkd%$$IflF # t0  44 lapytY>#@#########$`WWWWWWWWW $IfgdYkd&$$IflF # t0  44 lapytY $$$$$6$8$:$Wkda'$$IflF # t0  44 lapytY $IfgdY8$:$<$>$P$R$t$v$$$$$$\%^%%%%%%%&P&R&&&&&&&&&&&&'󽽴wnnnewh[dOJQJhh|OJQJhhPOJQJhh:>*OJQJaJhh:>*OJQJhh:h:5OJQJhh:CJOJQJaJhh:OJQJhh~?OJQJhhRh~?CJaJhRh~?5CJhRh~?5CJaJhRh~?5CJaJh~?hRh~?5#:$<$>$t$v$$`WWWW $IfgdYkd"($$IflF # t0  44 lapytY$$$$$^%%b]]]WW$Ifgd:kd($$IflF # t0  44 lapytY%%%R&&D'F'N'''''''(( $$Ifa$$Ifgd:gkd)$$IfF%F>& t044 FBayt:''('<'@'B'D'F'N'R'd''''''''(((&(J(f(((()")6)8):)<)>)@)B)D)F)H)J)L)N)P)R)T)V)X)Z)\)^)`)b)d)f)h)j)l)öh:CJOJQJaJhh:h:CJOJQJaJhh:OJQJhh:CJOJQJaJhhPCJOJQJhhPhPOJQJhh[dOJQJhhPOJQJhh|OJQJhhP5OJQJh8(&(J(f(((()")6)$$If]^a$$n$If^n`a$ $If] $If^ $$Ifa$ 6)8):)<)>)1+++$Ifkd4*$$IfFֈrY {@!#%F " FFFF t0&44 FBBaytP>)@)B)D)F)H)1kd{+$$IfFֈrY {@!#% " t0&44 FaytP$IfH)J)L)N)P)R)$IfR)T)V)X)Z)\)71111$Ifkd,$$IfFֈrY {@!#% " t0&44 FaytP\)^)`)b)d)f)1kd .$$IfFֈrY {@!#% " t0&44 FaytP$Iff)h)j)l)n)p)1kdV/$$IfFֈrY {@!#% " t0&44 FaytP$Ifl)n)p)r)t)v)x)z)|)~)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))* **&*t*x***h9UCJOJQJhh:CJOJQJhh9UOJQJh:OJQJh:5OJQJh:OJQJhh:h:CJOJQJaJhCp)r)t)v)x)z)|)$If|)~)))))71111$Ifkd0$$IfFֈrY {@!#% " t0&44 FaytP))))))1kd1$$IfFֈrY {@!#% " t0&44 FaytP$If))))))1kd13$$IfFֈrY {@!#% " t0&44 FaytP$If)))))))$If))))))71111$Ifkdz4$$IfFֈrY {@!#% " t0&44 FaytP))))))1kd5$$IfFֈrY {@!#% " t0&44 FaytP$If))))))1kd 7$$IfFֈrY {@!#% " t0&44 FaytP$If)))))))$If))))))71111$IfkdU8$$IfFֈrY {@!#% " t0&44 FaytP)))))1,gd:kd9$$IfFֈrY {@!#% " t0&44 FaytP$If)t*2+4+6+8+++l,-B.yppppkkgd:r^rgd:zkd:$$IfF0r(#%F# t044 FBayt:$If$If *,+0+2+4+6+8++++++,j,l,,F--.B.P.../////0·~pbbbTh:CJOJQJ^JaJh:CJOJQJ^JaJh|CJOJQJ^JaJh:CJOJQJh:CJOJQJ^JaJh:CJOJQJ^Jh:OJQJ^Jhh:OJQJ^Jh:5OJQJ^J h:aJh:h:CJOJQJaJhh:CJOJQJaJhh:CJOJQJhh9Uh:CJOJQJhB.////0N0P0011112 $$Ifa$gd $$Ifa$ cL]c^Lgd:L^Lgd ^ `gdl$gd:r^rgd: cr]c^rgd: 00N0P000&1:1V1111111122 2 2222222222 2"2$2&2(2*2,2.20222426282:2<2>2@2B2D2F2Լzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzh:CJOJQJaJhh:h:CJOJQJaJhh:OJQJaJhh-h:CJOJQJaJhh$oOJQJhh-h:OJQJhhh:OJQJhh:OJQJhh:CJOJQJ^JaJhh:OJQJ^JhOJQJ^J02 2 222rlll$Ifkd;$$IfFFD%FFF, t0  44 FBayt:22222uooo$Ifkd<$$IfFFD%, t0  44 Fayt:2222 2uooo$Ifkd=$$IfFFD%, t0  44 Fayt: 2"2$2&2(2uooo$Ifkd>$$IfFFD%, t0  44 Fayt:(2*2,2.202uooo$Ifkd?$$IfFFD%, t0  44 Fayt:0222426282uooo$Ifkd@$$IfFFD%, t0  44 Fayt:82:2<2>2@2uooo$IfkdA$$IfFFD%, t0  44 Fayt:@2B2D2F2H2uooo$IfkdB$$IfFFD%, t0  44 Fayt:F2H2J2V2j2l2t2v222233 3V3X3^334N444 5J5L5N5f5h5ƻƬƎ}nneVh9U6CJOJQJaJhh:OJQJhhCJOJQJ^JaJh h:5CJOJQJ^JaJhh:CJOJQJ^JaJhh'6CJOJQJ^JaJhh:CJOJQJ^JaJhh~#OJQJ^Jhh:OJQJ^Jhhl$OJQJ^Jhh:CJOJQJaJh h:hh:h:CJOJQJaJhH2J2V2l2t2 3N4L5N5d6j6upppggppaX $$Ifa$$If]gd:gd:kdC$$IfFFD%, t0  44 Fayt: h55566X6b6d6j6l666666666666666667777 7L7N7P7R7r7778T8X8\8`8b8d8f8h888888ĻĻĻĻĻջġ񒒒ġh:6CJOJQJaJhh:6CJOJQJaJhh:6OJQJhh:CJOJQJ^JaJhh:OJQJhh:h:CJOJQJaJhh:CJOJQJaJhh9U6CJOJQJaJhh:6CJOJQJaJh3j6l666}}$If{kdD$$Ifl0X D%F F t0%644 lBayt:6666}}$If{kddE$$Ifl0X D%F t0%644 lBayt:6666}}$If{kd*F$$Ifl0X D%F t0%644 lBayt:6666}}$If{kdF$$Ifl0X D%F t0%644 lBayt:6677}}$If{kdG$$Ifl0X D%F t0%644 lBayt:77 7N7P7}}}$If{kd|H$$Ifl0X D%F t0%644 lBayt:P7R7T8X8\8`8d8f8$IfxkdBI$$Ifl0X D% t0%644 layt:f8h888}}$If{kdJ$$Ifl0X D%F t0%644 lBayt:88889F:;;;;;;zzzulgggga$Ifgd:\^\gdO gd:r^rgd:{kdJ$$Ifl0X D%F t0%644 lBayt: 888999:F:`:;;;; ;J;;;;;;;<<*<D<<<<<<<(=*=,=.=j=Ʒwl__[h:h:CJOJQJaJhh:5OJQJhh:6CJOJQJaJhh~#OJQJhh'6OJQJhhO OJQJhh:OJQJhh:CJOJQJaJhh:CJOJQJ^JaJhh:OJQJ^JhOJQJ^JhO CJOJQJ^Jh:CJOJQJ^Jh:CJOJQJaJh#;<<<<(=*=,=.===">lcr^rgd:kdK$$Ifl0X D% t0%644 layt $If]gd$If j====> >">$>&>b>>>>>>>>>>>>>>>>,?>??????@@>@B@D@J@L@N@P@R@T@V@X@Z@\@^@`@b@d@൨ퟖh:6CJOJQJaJhh~#OJQJhh\OJQJhhCJOJQJaJhh\CJOJQJaJhh:CJOJQJaJhh:hO CJOJQJaJhh:CJOJQJaJhh:OJQJhh'6OJQJh2">$>&>>>>>>>{{{{{{{$If}kdfL$$Ifl0 % t0%644 layt>>>>>???B@D@J@|||||vvmm $$Ifa$$Ifgd:}kd&M$$Ifl0 % t0%644 layt J@L@N@P@R@T@V@X@Z@\@^@`@b@}}}}}}}}}}}$If{kdM$$Ifl0X D%F t0%644 lBayt: b@d@f@h@AABCCCxhcZ\^\gd\gd:$VL]V^La$gdr^rgd:gd:xkdN$$Ifl0X D% t0%644 layt: d@f@h@@@@@A$A5OJQJhh:5OJQJhh.\OJQJhh:OJQJhhS CJOJQJaJhh:CJOJQJaJhh9UCJOJQJaJh"h`~h9U5CJOJQJaJh"h`~h`~5CJOJQJaJhht^6CJOJQJaJhhb>6CJOJQJaJhh\6CJOJQJaJhh:CJOJQJaJhh:OJQJ^Jh`~OJQJ^JO(O*OOOrPtPvPxP4Q6QRR&S $Ifgd.\gd:$a$gd:$a$gdt^gd* OOOOPrPtPvPxPPP2Q4Q6QRRR R0R$S&S(S*SSSSTTDTFT^T`TbTdTfThTjTlTnTpTrTtTvTxTzT|T~TTξ|x|||x||||x||||x||h:h:CJOJQJaJhh:OJQJaJhh:CJOJQJhh.\OJQJhh:OJQJhh:CJOJQJaJhh:56CJOJQJaJhh:6CJOJQJaJhh:6OJQJhh:5CJOJQJhh[d5OJQJh/&S(S*SSSTFT`T{ $Ifgd.\$IfL^Lgd:gd:gkd)U$$IfFr%F& t044 FBayt:`TbTdThTjTlTriicc$If $$Ifa$kdU$$IfFFr3X %FF%F t0  44 FBayt:lTnTpTtTvTxTullff$If $$Ifa$kdV$$IfFFr3X %% t0  44 Fayt:xTzT|TTTTullff$If $$Ifa$kdW$$IfFFr3X %% t0  44 Fayt:TTTTTTTTTTTTTTTTTTT0U4U6U8U:UU@UfUV.V0V2V4V6V8Vڽڮڕsscڕh`~h:CJOJQJaJh"h`~h:6CJOJQJaJhh`~h:CJOJQJaJhh`~h:OJQJhh`~h:CJOJQJh`~h:CJOJQJaJh`~h:6CJOJQJh`~h:CJOJQJaJh`~h:OJQJh:OJQJhh:h:CJOJQJaJh"TTTTTTullff$If $$Ifa$kdX$$IfFFr3X %% t0  44 Fayt:TTTTTTullff$If $$Ifa$kdY$$IfFFr3X %% t0  44 Fayt:TTT4U6U8U:Usmmgg] L$If^L$If$IfkdZ$$IfFFr3X % %  t0  44 Fayt::U8VbVVVVVVV W"W$W&W(W*WWWWWWWWWWXJYYYYYZZZ¶}nn_n_n__nh`~hOCJOJQJaJh`~h:CJOJQJaJh`~h:CJOJQJaJhh`~h:OJQJaJhh`~h:CJOJQJhhb>CJOJQJaJhh`~h:OJQJhh`~h:OJQJh`~hOCJOJQJaJh"h`~h:6CJOJQJaJhh`~h:CJOJQJaJh"W$W&WWWWWWW$Ifgd:lkd~]$$IfF4Pr%F& t044 FBaf4ytb>WW[[\\]]]__{vmdv_vgd:L`Lgd$L`Lgd:gd:r^rgdA$r]^ra$gd`~kkd!^$$IfFr%&& t0&44 FaytL Z"ZDZJZrZZZZZZ[[[[[\\\\]] ]j]]]]]]бzznaTTaTaTaN hU6CJh`~h$CJOJQJh`~h:CJOJQJh`~h:OJQJhh`~hACJOJQJh`~hA5>*CJOJQJh`~hACJOJQJaJh`~hKOJQJh`~hKCJOJQJaJh`~hOCJOJQJ\aJh`~hKCJOJQJ\aJh`~h:CJOJQJaJh`~h:CJOJQJ\aJ]]]]^^ ^D^_________________````` ` ` `"`&`(`*`,`.`0`hADd hM\hADdh[d0JmHnHu hADd0JjhADd0JUhzjhzUh)h:CJ h:CJ h`~CJh`~CJOJQJh$CJOJQJh:CJOJQJ'__________*`,`.`0`$a$gdM\gd) .:p. A!"#$S% $$If!vh#v#:V l t05#/ p ytR$$If!vh#v#:V l t05#/ p ytR$$If!vh#v#:V l t05#/ p ytR$$If!vh#v#:V l t05#/ p ytR$$If!vh#v#:V l t05#/ p ytR$$If!vh#v#:V l t05#/ p ytR$$If!vh#v#:V l t05#/ p ytR$$If!vh#v#:V l t05#/ p ytR$$If!vh#v#:V l t05#/ p ytb>$$If!vh#v#:V l t05#/ p ytb>$$If!vh#v#:V l t05#/ p ytR$$If!vh#v#:V l t05#/ p ytR$$If!vh#v#:V l t05#/ / p ytR$$If!vh#v#:V l t05#/ p ytR$$If!vh#v #v#v:V F05 55/ 4 Fyt$$If!vh#v #v#v:V F4!05 55/ 4 Ff4yt$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4yt$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4yt$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4yt$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4yt$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4yt$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4yt$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4yt$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4yt$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4yt$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4yt$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4yt$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4yt$$If!vh#v #v#v:V lF t05 55/ pytR$$If!vh#v #v#v:V l t05 55/ pytR$$If!vh#v #v#v:V l t05 55/ pytR$$If!vh#v #v#v:V l t05 55/ pytR$$If!vh#v #v#v:V l t05 55/ pytR$$If!vh#v #v#v:V l t05 55/ pytR$$If*!vh#v(:V F0(5(/ 4 Fa*ytb>$$If*!vh#v(:V F0(5(/ 4 Fa*yt^$$If*!vh#v#vX #v:V F0(55X 5/ 4 Fa*yt^$$If*!vh#v#vX #v:V F4T0(+55X 5/ / / 4 Fa*yt^$$If*!vh#v#vX #v:V F4Y0(+,55X 5/ / / / 4 Fa*yt^$$If*!vh#v#vX #v:V FY0(55X 5/ / / / 4 Fa*yt^$$If*!vh#v#vX #v:V F!0(55X 5/ / / / 4 Fa*yt^$$IfP!vh#v(##v:V l t0(65(#5/ aPpytR$$If!vh#v #v#v:V F05 55/ 4 FytY$$If!vh#v #v#v:V F4!05 55/ 4 Ff4ytY$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4ytY$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4ytY$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4ytY$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4ytY$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4ytY$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4ytY$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4ytY$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4ytY$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4ytY$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4ytY$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4ytY$$If!vh#v #v#v:V F405 55/ 4 Ff4ytY$$If!vh#v #v#v:V lF t05 55/ pytY$$If!vh#v #v#v:V l t05 55/ pytY$$If!vh#v #v#v:V l t05 55/ pytY$$If!vh#v #v#v:V l t05 55/ pytY$$If!vh#v #v#v:V l t05 55/ pytY$$If!vh#v #v#v:V l t05 55/ pytY$$If!vh#v>&:V F t05>&/ 4 FByt:E$$If!vh#v #v" #v#v#v#v:V F t0&5 5" 5555/ / / / / / / / 4 FBBaytPG$$If!vh#v #v" #v#v#v#v:V F t0&5 5" 5555/ / / / / / / / / 4 FaytPG$$If!vh#v #v" #v#v#v#v:V F t0&5 5" 5555/ / / / / / / / / 4 FaytPG$$If!vh#v #v" #v#v#v#v:V F t0&5 5" 5555/ / / / / / / / / 4 FaytPG$$If!vh#v #v" #v#v#v#v:V F t0&5 5" 5555/ / / / / / / / / 4 FaytPG$$If!vh#v #v" #v#v#v#v:V F t0&5 5" 5555/ / / / / / / / / 4 FaytPG$$If!vh#v #v" #v#v#v#v:V F t0&5 5" 5555/ / / / / / / / / 4 FaytPG$$If!vh#v #v" #v#v#v#v:V F t0&5 5" 5555/ / / / / / / / / 4 FaytPG$$If!vh#v #v" #v#v#v#v:V F t0&5 5" 5555/ / / / / / / / / 4 FaytPG$$If!vh#v #v" #v#v#v#v:V F t0&5 5" 5555/ / / / / / / / / 4 FaytPG$$If!vh#v #v" #v#v#v#v:V F t0&5 5" 5555/ / / / / / / / / 4 FaytPG$$If!vh#v #v" #v#v#v#v:V F t0&5 5" 5555/ / / / / / / / / 4 FaytPG$$If!vh#v #v" #v#v#v#v:V F t0&5 5" 5555/ / / / / / / / / 4 FaytP$$If!vh#v##v:V F t05#5/ / / 4 FBayt:$$If!vh#v#v#v,:V F t0555,/ / / / / / / 4 FByt:$$If!vh#v#v#v,:V F t0555,/ / / / / / / 4 Fyt:$$If!vh#v#v#v,:V F t0555,/ / / / / / / 4 Fyt:$$If!vh#v#v#v,:V F t0555,/ / / / / / / 4 Fyt:$$If!vh#v#v#v,:V F t0555,/ / / / / / / 4 Fyt:$$If!vh#v#v#v,:V F t0555,/ / / / / / / 4 Fyt:$$If!vh#v#v#v,:V F t0555,/ / / / / / / 4 Fyt:$$If!vh#v#v#v,:V F t0555,/ / / / / / / 4 Fyt:$$If!vh#v#v#v,:V F t0555,/ / / / / / / 4 Fyt:$$If!vh#v #v:V l t0%65 5/ / / / Byt:$$If!vh#v #v:V l t0%65 5/ / / / Byt:$$If!vh#v #v:V l t0%65 5/ / / / Byt:$$If!vh#v #v:V l t0%65 5/ / / / Byt:$$If!vh#v #v:V l t0%65 5/ / / / Byt:$$If!vh#v #v:V l t0%65 5/ / / / Byt:$$If!vh#v #v:V l t0%65 5/ / / / yt:$$If!vh#v #v:V l t0%65 5/ / / / / Byt:$$If!vh#v #v:V l t0%65 5/ / / / Byt:$$If!vh#v #v:V l t0%6,5 5/ / / / yt$$If!vh#v #v:V l t0%65 5/ / / / yt$$If!vh#v #v:V l t0%65 5/ / / / yt$$If!vh#v #v:V l t0%65 5/ / / / Byt:$$If!vh#v #v:V l t0%65 5/ / / / yt:$$If!vh#v #v#v :V l t0(65 55 / ayt:$$If!vh#v #v#v :V l t0(65 55 / ayt:$$If!vh#v##v8:V l t0(65#58/ Bayt:$$If!vh#v#v#vp:V l t0|)6555p/ Bayt:$$If!vh#v#v#vp:V l t0|)6555p/ ayt:$$If!vh#v !#vp:V l t0|)65 !5p/ ayt:$$If!vh#v !#vp:V l t0|)65 !5p/ Bayt:$$If!vh#v !#vp:V l t0|)65 !5p/ ayt:$$If!vh#v !#vp:V l t0|)65 !5p/ ayt:$$If!vh#v&:V F t05&/ 4 FBayt:$$If!vh#v#v%#v:V F t055%5/ / / / / / / 4 FBayt:$$If!vh#v#v%#v:V F t055%5/ / / / / / / 4 Fayt:$$If!vh#v#v%#v:V F t055%5/ / / / / / / 4 Fayt:$$If!vh#v#v%#v:V F t055%5/ / / / / / / 4 Fayt:$$If!vh#v#v%#v:V F t055%5/ / / / / / / 4 Fayt:$$If!vh#v#v%#v:V F t055%5/ / / / / / / 4 Fayt:$$If!vh#v #v:V F t05 5/ / / / 4 Fayt:$$If!vh#v #v:V F4 t05 5/ / / / 4 Faf4ytb>$$If!vh#v&:V F4P t05&/ 4 FBaf4ytb>$$If!vh#v&:V F t0&5&/ 4 FaytLx2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtH<`< Normln_HmHsHtH6@6 Nadpis 1$@&CJ\@\ :Nadpis 3$<@&"5CJOJQJ\aJmHsHtH\\ :Nadpis 4$<@&"5CJOJQJ\aJmHsHtHF@F -Nadpis 6 <@&5CJ\aJJA`J Standardn psmo odstavce^i@^ Normln tabulka :V 44 la 0k 0 Bez seznamu DZD Prost text $xa$CJPJ<< Body Text 2$a$CJ66 qFZhlav p#4 @"4 qFZpat p#fC2f -Zkladn text odsazen$dh^ @CJaJrCr P|MY~ka tabulky7:V02)@Q2 M\ slo strnky:B@b: Zkladn textxHU`qH Hypertextov odkaz >*B*phHH A Text bublinyCJOJQJ^JaJ4>@4 INzev$a$5CJ P/P : Nadpis 3 Char5CJOJPJQJ\^JaJP/P : Nadpis 4 Char5CJOJPJQJ\^JaJ@ K Odstavec se seznamem-$d]^`a$m$!B*CJOJPJQJ^JaJphPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vj\{#p7SI0F;Pe7|j!t욻b˭r,qlآyHQ,Qc,=1v)!];d`#=%^IzoES.K"Em٦ī3ZuH:0xM%\*{( ]$3>0q-!k .5Ҍ:l$dҹ3M6n(]&C"I(^'[>?< kRD=r/afowFGRÉ3: =):AC lb<' ]ٱc,V]9xO36 *9}≳SI.Hx/ !PWJ7aSia䰳XTIeHr6U2AW^^ A뜀 c2ĆDu>uhzebR?w y^=xMAs>T~J\=vuzz1{7וSKBHfЖ 58N5zfR2B+Q1W5-Iͯl!dhRGph bGw.D2ΧZ`%ɦn8EM1^N*gv/j)F֯.-`JFR[Z57?l$&tS*v%|IEPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!_xtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] e:^ (((+ ,X >\ x"#b'+/28(<BJH$NDQbTjVPY*]f_Bbe&jlV dT!8$'l)*0F2h58j=d@DxFJNOT8VZ]0`79:;<>?@ABDEFHIJKLMNOQRSTUVX\aiz #),-X<#:G^_`:bbcde"ffgLgghhjjjjkk$k,k4k#$:$$%(6)>)H)R)\)f)p)|)))))))))))B.222 2(20282@2H2j666667P7f88;">>J@b@CPEEEFGtJJKLLMO&S`TlTxTTTT:U4V"WW_0`8=CGPWYZ[]^_`bcdefghjklmnopqrstuvwxy{|}   !"$%&'(*+.e eX "%+!8@0( B S ?Ь$ /e/eC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter 8. a ProductID # a+c+++7C:CdddddddddeeYcR[H \ sw#+#d%j%)**e+f+++ ------....y/// 0`0c00000X2k22222223$344@5C55555666688889999 :0:::};;M<\<==Q?[???@ @BCBDBSBhBqB~BBBB0C5CqC|CCCxD}DDD EEFFFFFFG#GOG[GGGGGIHRHHHHH4JAJJJJJ1K:KKKvLLLLMMNNOO @ ii9:ABEEFF[[\\-;+<+B+D+[+d+++,,9-=-..////A0A0d0d0f0f0t5v555E6Y6(=(=oBqBrBrB @ ii9:ABEEFF[[\\-;+<+B+D+[+d+++,,9-=-..////A0A0d0d0f0f0t5v555E6Y6(=(=oBqBrBrB C t Y  % 3 qu RF O t w x s ,-=ghPic;~#O)iS 0\Geqy{,;f/U_h L{` BG!?r!&[+qfQ) 7A6W#!*mAtV?[c ~R(U- V c![*!,!e!"."vW"au"E9#z!$%$2$&5$M$?W$[$v$UU%1#&\*&|'{'!(T(&)2y))x]*f* i*o*+-=+j+, ,a,/,M,N,w,=-C-Y-]f-;.K.e.h.|.8/./}/0:0 1@(1ni1j1k1on1d2h2s2t2v3bH3i3_k3E4F45]5+5SG5X5 6'6<67R57C7\7^N8O8[8~8k9 ::f:[,;@;:P;l;m;%<)<+<=_W>b>5:?~?v@A$APEA'nAvA B;BOC5 CG'C-C?=C'D.oDk~D:Ej}EdFqF$1GaGH5H'8H5NHuI_wILJbJ0gJEiJKKHKUKomKWLcL[ModMmtM>xMcNtNp_OgOhOtP4P>PSPEXPQ:QQ+QfQ-R0S5STD3Tv7TyTUU)U,UDUVMV@PVWwWXXXX$X`XaYYjtYQZadZ[+0[2[A[ I[\.\;\M\gg\]@]F]Z^(\^t^_9``,`m`v`aEavabVbVbZbf$gEeg|mghvhi)iFi&j/js2jP-kVkgkstk l/lMlDvl~lumA_noo=pUEpqq&Nq0rdrerss0s?s`Ks4Ytu zu~uvOvQv&fvw3w+wxwx/x:x;y9yzHzY{:|@| P|n|_}Y'}J^}f}`~aj~tLo^v]5b'm5o;MRabz{(\i <P @rwd!,"/ 3vYyIm'J(*P I >vvhMY]-K?Rx"tFN-SIf#u&"-E9fP` o q|| >L[6q-)^h?}C56nqZ VxHi} -PY /EiPTk{;(rrg8;Ngs-1/Wou?B>h $O7X_aHP[MfHW5BJJSz '$9UBkPem:$<9UD `iD`Wk*/yl$a7@jMuOubjqput2,b7-#M=jmvAy>}$\{3xI* q2&`-jU>Y ^XcrRz1EEbu:?R '7Bahz$R^i %[~cjdo^Kp+3iw94*yJ } K"WY*G%YFlT(LOim35s@5`fyIp)Q,AKDdu7FQ)S_%5nsRx&xBF[_"*tH!AX^Pc= 'GL$ov|ABS_qz N@q"{:04-FpE#5^)dvSj7MX%_*vS n"nt`~+k08:Q~s4l(b(y>(U6?}'+ Wdd@d+d+d+$ '()+-/02e $*04:@BDFVXZ^bfhUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialA. Arial Narrow7$BCambria7..{$ CalibriG= jMS Mincho-3 fg5..[`)TahomaC.,.{$ Calibri Light?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"14r' IV 3IV 3a4dd 3qHP ?/x2! xx?ll MgradminJana Paatkov  Oh+'0p  , 8 DPX`hMgradminNormalJana Patkov6Microsoft Office Word@d@@xѕ@,7 IV ՜.+,D՜.+,4 hp MMMB3d Mgr Nzev 8@ _PID_HLINKSAdKZhttp://www.mb-net.cz/ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F|z7Data 0^1Table`NWordDocument 0^SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore0Yx7Cy7VXNYNUGCXFQ==2@x7Cy7Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q