ࡱ> IKH5bjbjyyqB &&&&&$JJJP4<J%   $$$$$$$$'R* %]& %&& f%...v& & $.$..VW#@$ 39N# $|%0%#x*^*$*&$. % %F%*6 : Mstsk Yad BYidli n Odbor vstavby silni n sprvn Yad NbYe~n 452 793 51 BYidli n }dost o povolen uzavrky a obj~ky silnice II. a III.tYdy a mstn komunikace podle 24 zkona . 13/1997 Sb., o pozemnch komunikacch, vplatnm znn }ADATEL (osoba, vjejm~ zjmu m dojt kuzavrce) Obchodn jmno (jmno, pYjmen): & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... Sdlo(adresa trvalho pobytu i msta podnikn): & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Jin adresa pro doru ovn:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. I O (datum narozen): & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Telefon & & & & & & & & & & & & & & & ..e-mail& & & & & & & & & & & & .. UZAVRKA pln ste n (vyzna te) Silnice/mstn komunikace . & & & & & & & & & & & & .v km& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& uzavYen sek od do (popis msta) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ........................................& .. k.. & & & & & & & & & & & okres& & & & & & ... na dobu 1) & & & ..& & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & dovod 2) & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. dlka uzavrky: km& & & & & & & & & & & & & & & & dlka obj~ky: km& & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. NVRH TRASY OBJ}KY pYilo~it n rt (uvete podrobn mstopisn popis) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & PYi uzavrce dojde nedojde kpYemstn do asnmu zruaen autobusovch zastvek: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & OSOBA ODPOVDN za organizovn a zabezpe en akce, kter je dovodem uzavrky Jmno, pYjmen & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Adresa & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Telefon na pracoviat & & & & & & & & & & & & & & & Telefon domo& & & & & & & & & & & & & & & Poznmky Pokud je po~adovan doba trvn uzavrky a obj~ky dela ne~ 3 dny a tk-li se stavebnch prac, mus bt uveden harmonogram prac obsahujc mno~stv a asov probh jednotlivch druho prac Je-li dovodem uzavrky provdn stavebnch prac, uvede se tak jejic02~ $ 2 < d h  j l n p > @ d f h 4 ǾǾǾǷwh9CJOJQJ^JhPACJOJQJ^Jh}dCJOJQJ^J h}dCJhvYh}d5\hvYh}d5h9 h}d5\h5CJ\h}d5CJ\hh}dCJOJQJh<#CJOJQJhCJOJQJhCJOJQJh}d.2h  n p  4 6 $3]3^a$ $3]3^a$ $3]3a$gd9 $]^a$4 < ^ 4 H J L N Z ~ $&*F:>DFhrT4ŻzhU^CJOJQJ^Jh}dCJH*OJQJ^JhShS6CJOJQJ^JhSCJOJQJ^JhCJOJQJ^JhU^hU^56hU^h}d h9h9h9h95h9CJOJQJ^JhPACJOJQJ^Jh}dCJOJQJ^J0 J L (*DFRT|~^$3]3a$ $3]3^a$ $3]3^a$gd9 $3]3a$gd946z|~ :<>FHJRf>&&& '2'¾ܺܣwwmkmwch}dB*phUh}dCJOJQJh}dCJOJQJ h}d5\h CJOJQJ^Jh}d5CJOJQJ\^Jh}dCJOJQJ^J hhhh{ eh>FZh{ eh}d5h{ eh{ e5>*h{ eh{ e5h}dhU^h}d6hU^h}d56hU^hU^56hU^$46<>FH<>3]3 3]3^ $3]3^a$gd $3]3^a$^^&&&& ''4'6'8'''<(>( $]^a$$]a$ $]^a$ $ & F3]3a$$3&dP]3a$gd{ e$3]3a$ $3]3^a$h rozsah, zposob provdn a ozna en toho, kdo m tyto prce provdt Nsledujc vyplnit pouze pokud za ~adatele ~d jin osoba OPRVNN ZSTUPCE Obchodn jmno (jmno,pYjmen) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & ... Sdlo (adresa) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . I O & & & & & & & & & & & & & & & & .. Zastoupen na zklad & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (pln moc, mandtn smlouva apod.) PXLOHY }DOSTI N rt uzavrky a obj~ky snvrhem dopravnho zna en odsouhlasenm Policie R DI pYsluanho okresnho Yeditelstv Stanoven pYechodnho dopravnho zna en obj~ky na sil. I. tY., pYp. mstnch komunikacch pYsluanm silni nm sprvnm Yadem Souhlas dot enho dopravnho Yadu, pokud si uzavrka vy~d do asn pYemstn nebo do asn zruaen zastvek linkov osobn dopravy Souhlas sprvce komunikace, kter m bt uzavYena SS MSK, stY. Bruntl viz.n~e Stanovisko sprvco komunikac, po kterch m bt vedena obj~ka (u sil. I.tY. Xeditelstv SaD, sprva Ostrava, u mstnch komunikac pYsluan obce) Stanovisko obc, na jejich~ zastavnm zem m bt povolena uzavrka nebo naYzena obj~ka Stanovisko provozovatele drhy, jde-li o komunikaci, na n~ je drha umstna Harmonogram provdnch prac Vpis zobchodnho (~ivnostenskho) rejstYku ~adatele, odpovdn osoby (pokud nen zamstnancem ~adatele), oprvnnho zstupce Pln moc (mandtn smlouva) pro oprvnnho zstupce ~adatele Datum & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & raztko, podpis UPOZORNN }dost mus bt dle 39 odst.3) vyhl. 104/1997 Sb., vplatnm znn, doru ena M BYidli n, odboru vstavby silni nmu sprvnmu Yadu, nejpozdji 30 dn pYed dnem po~adovanho uzavYen komunikace suvedenmi pYlohami a po~adovanmi doklady. Vydn rozhodnut o povolen uzavrky nepodlh sprvnmu poplatku.   2'4'8'b't'(():*<*>*B*`*d*p***+N+P+------.....ʺ~rfr~fZNhCJOJQJ^JhzhCJOJQJ^JhCJOJQJ^JhgCJOJQJ^Jh CJOJQJ^Jh9CJOJQJ^Jh{ eCJOJQJ^Jh}dCJOJQJ^Jh}dCJOJQJ^Jh}d5CJH*OJQJ\^Jh}dCJH*OJQJ^Jh}dCJH*OJQJh CJOJQJh}dCJOJQJh}d h}dPJ>(t(v((<*>*@*B*d*P+V,b-.2//001F2H2$3]3a$$ & F3]3a$gd{ e $ & F3]3a$3]3 $3]3^a$$]a$$]a$ $]^a$."/$/,/./v/x/0F222222223344n5p5r5v5x5ܹn[FB>h}dh (h}d5>*B*CJOJQJ\^Jph%h}d5B*CJOJQJ\^Jph%h<#5B*CJOJQJ\^Jph%hg5B*CJOJQJ\^Jph%h}d5B*CJOJQJ\^Jphh}dB*phhCJOJQJh}dCJOJQJh}dCJH*OJQJ^Jh}dCJOJQJ^Jh}dCJOJQJ^Jh CJOJQJ^JhCJOJQJ^JH2J2L2N22222222224p5r5x5|5~5555555 $3]3a$gdg]3]3$3]3a$ $3]3^a$x5z5~55555555h}dh]jh]U 555 $3]3a$gdg,/R . A!S"S#$S% A 01h. A!S"#$%0 '^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormlnCJ_HaJmHsHtH8@8 Nadpis 1$@&5\N@N Nadpis 2$$@&]^a$5\P@P Nadpis 3$@&^5CJOJQJ\^J^@^ Nadpis 4$$3@&]3^a$5CJOJQJ\^JR@R Nadpis 5$$3@&]3^a$ 5CJ\N@N Nadpis 6$$3@&]3^a$5\D@D Nadpis 7$@&^ 5CJ\JA J Standardn psmo odstavce^i^ Normln tabulka :V 44 la 0k 0 Bez seznamu JT@J Text v bloku$]^a$66 Zhlav p#4 4 Zpat p#H@"H I Text bublinyCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ B.B 4 42'.x55 >(H255 8@0( B S ?u4m z >*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName пb Policie R DI ProductID S V }HKcl ps_b' * ^ t A E ?@LM]IKrbf?@LM]IKrbf=.vs{螔=z>^`o()^`.L^`L.pp^p`.@ @ ^@ `.L^`L.^`.^`.L^`L. ^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( ^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o ^`OJQJo( pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(s{=.b;zr:g'&wzh H\[m<#7-I8+=<M\GSUvY>FZU^f_}d{ e&"l:qI PASi9>p-9g*%]{@X &UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialI. ??Arial Unicode MS5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsACambria Math"q:8:8:8Fk Fk !S243QHP?I82!xx Okresn Yad ZlnRefert dopravyMonika Kov ov  Oh+'0`  ( 4@HPXOkresn ad ZlnRefert dopravyNormalMonika Kovov2Microsoft Office Word@F#@@4@4Fk ՜.+,0 hp Okresn ad Zln Okresn ad Zln Nzev !#$%&'()*+,-./012345679:;<=>?ABCDEFGJRoot Entry Fc9L1Table"*WordDocumentqBSummaryInformation(8DocumentSummaryInformation8@CompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q