Tajemnice Městského úřadu Břidličná vydává v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí finančního odboru. Místo, adresa a způsob podání písemné přihlášky v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – vedoucí FO – NEOTVÍRAT“: osobně na podatelně Městského úřadu Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná nebo poštou. Lhůta pro podání přihlášky: 03. ledna 2023. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 
Případné dotazy zodpoví: 
Ing. Jana Paštěková, tajemnice Městského úřadu Břidličná, telefon: 554 773 543, 733 602 140