Organizační řád

                                                                                                                                                    

                      M ě s t o    B ř i d l i č n á

           

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Břidličná

Nábřežní 452, 793 51  Břidličná

 

 

 

 

 

 

 

Organizační řád Městského úřadu Břidličná

 

 

 

 

 

Organizační řád je základní organizační předpis, který je závazný pro všechny zaměstnance města Břidličná zařazené do Městského úřadu Břidličná.

 

Tento organizační řád Městského úřadu Břidličná byl schválen Radou města Břidličná dne: 05. 10. 2016

usnesením č247/12 a nabývá účinnosti 01.11.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 

část I.  

Organizační řád

 

část II.

- Postavení a působnost města Břidličná

- Postavení a působnost městského úřadu

- Správní obvod města Břidličná

 

část III.

- Orgány města

- Zastupitelstvo města Břidličná

- Rada města Břidličná

- Městský úřad

- Starosta

- Místostarosta

- Tajemník úřadu

 

část IV.

- Práva a povinnosti zaměstnanců městského úřadu

- Postavení vedoucích zaměstnanců

- Práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců

- Zásady vnitřního styku

- Zastupování zaměstnanců

- Předávání a přejímání funkcí

- Vedení správních řízení a úkony správního orgánu

 

část V.

- Závěrečná ustanovení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část I.

 

 

Organizační řád

 

 1. Tento Organizační řád Městského úřadu Břidličná byl schválen radou města dne 05.10.2016   

  usnesením č. 247/12 v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

   

 2. Organizační řád Městského úřadu v Břidličné, (dále jen „úřad“) je základní organizační předpis,

  upravuje zásady činnosti a řízení úřadu, dělbu práce mezi jeho složkami, jejich vzájemné vztahy a vztahy k organizacím a zařízením, které zakládá nebo zřizuje Město Břidličná.

 

 1. Zaměstnanci zařazení do Městského úřadu Břidličná jsou v pracovním poměru k městu   

             Břidličná.

 

 

Část II.

 

Postavení a působnost města Břidličná

 

 1. Město Břidličná je samostatná právnická osoba se sídlem ul. Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, IČ 00295906.

   

 2. Postavení a působnost města Břidličná upravuje zákon o obcích.

 

        3.    Město plní své úkoly prostřednictvím svých orgánů, jejich práva a povinnosti jsou uvedeny

               v zákoně o obcích.

 

   4.   Město Břidličná navenek zastupuje starosta města.

 

 

Postavení a působnost městského úřadu

 

1.   Postavení, působnost úřadu a vztahy úřadu k ostatním orgánům města upravuje zákon o

      obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a pokud jde o přenesenou působnost,

      též zvláštní zákony.

 

       2.  Úřad plní úkoly v oblasti samostatné i přenesené působnosti.

 

3.    V oblasti samostatné působnosti vykonává záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce  a plní úkoly v rozsahu stanoveném zákony, dále:

 a) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města a radou města,

 b) pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

 

      4.   Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony je dle § 61 zákona o obcích

              v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými zákonem o obcích

              nebo jiným zákonem nebo na základě zákona o obcích, v tomto případě je území obce

              správním obvodem.

 

     5.    Ve věcech samostatné působnosti odpovídá úřad radě města nebo zastupitelstvu města v

             závislosti na působnosti vyhrazené zákonem o obcích.

Ve věcech přenesené působnosti města vykonává dozor Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen “krajský úřad”) a ministerstvo vnitra. Při výkonu přenesené působnosti je krajský úřad a ministerstvo vnitra v  postavení nadřízeného orgánu.

 

 

 

Správní obvod města Břidličná

 

    1.     Správní obvod města Břidličná je vymezen obcemi: Břidličná, Vajglov a Albrechtice u

             Rýmařova

     

    2.     Správní obvod Městského úřadu v Břidličné pro přenesenou působnost na úseku stavebního

             úřadu tvoří obce: Břidličná, Vajglov, Albrechtice u Rýmařova, Velká Štáhle, Ryžoviště, Lomnice,

             Tylov.

 

   3.      Správní obvod Městského úřadu v  Břidličné pro přenesenou působnost na úseku matričního

             úřadu tvoří obce: Břidličná, Vajglov, Albrechtice u Rýmařova, Velká Štáhle, Ryžoviště.

 

 

 

Část III.

 

Orgány města

 

   1.       Město Břidličná tvoří v souladu se zákonem o obcích tyto orgány:

 

zastupitelstvo města

rada města

starosta

městský úřad

 

 

Zastupitelstvo města Břidličná

 

 1.      Zastupitelstvo města Břidličná (dále jen „zastupitelstvo města“) je nejvyšším orgánem města.

          Je složeno z členů zastupitelstva, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu se   

          zákonem o obcích zastupitelstvo města před konáním voleb. Zastupitelstvo města má 15 členů.

 

   2       Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti, zejména:

 1. schvalovat rozpočet a závěrečný účet města,
 2. zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 3. rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy,
 4. vydávat obecně závazné vyhlášky města,
 5. volit starostu, místostarostu a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 6. rozhodovat o zrušení usnesení rady města, je-li mu předloženo starostou.
 7. Zastupitelstvo města může svěřit radě města část své pravomoci schvalovat rozpočtová opatření. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání Zastupitelstvo města Břidličné je veřejné. Podrobnosti o jednání zastupitelstvo města upravuje „Jednací řád Zastupitelstva města Břidličná“.

 

 

   3.       ZM zřídilo dle § 117, odst.1 zákona o obcích jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory:

            -  finanční výbor

            -  kontrolní výbor

            -  osadní výbor

            -  grantový výbor

 

 

 

Rada města Břidličná

 

 1.       Rada města Břidličná dále jen rada města) je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné    

           působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

           V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

           Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové volení z řad členů zastupitelstva města.    

           Počet členů rady města je lichý a činí 5 členů.

 

 1. Radě města je vyhrazeno zejména:
 1. zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvo města,
 2. plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města,
 3. vydávat nařízení města,
 4. stanovit rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení městského úřadu,
 5. na návrh tajemníka jmenovat a odvolávat vedoucí odborů městského úřadu,
 6. zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady města, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 7. stanovit celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu a v organizačních složkách města,
 8. schvalovat organizační řád městského úřadu.

 

 1. Rada města se schází ke schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejich členů. Podrobnosti o jednání upravuje „Jednací řád Rady města Břidličná“.

 

3.        RM zřídila dle § 102, odst. 2 zákona o obcích jako své iniciativní a poradní orgány tyto

           komise:

           -  komisi veřejného pořádku a dopravy

           -  komisi životního prostředí

           -  komisi kulturní a sportu

           -  komisi bytovou

           -  sbor pro občanské záležitosti

 

 

 

 

Městský úřad

 

1.        Úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do

           tohoto úřadu.

 

2.        Počet zaměstnanců města Břidličná zařazených do úřadu stanovuje dle ust. § 102, odst. 2,  

           písm. j) zákona o obcích rada města.

 

3.        Úřad se člení na odbory. Jednotlivé odbory plní v samostatné působnosti úkoly, které jim ukládá

           ZM a RM. V přenesené působnosti plní úkoly, které vyplývají z příslušných právních předpisů.

           V čele odboru je vedoucí, jmenovaný RM.

 

4.        Městský úřad v Břidličné se dělí na tyto odbory:

           -   hospodářsko - správní (HS)

           -   finanční

           -   výstavby

 

5.       Náplň práce jednotlivých odborů stanoví vedoucí odboru se souhlasem tajemníka.

 

6.       Náplně práce jednotlivých odborů jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto organizačního řádu.

 

7.      Organizační schéma tvoří přílohu č. 2 tohoto organizačního řádu.

 

 

Starosta

1.      V čele úřadu je starosta. Je volen zastupitelstvem města, za výkon své funkce odpovídá ZM.

         Starosta zastupuje město navenek.

         Práva a povinnosti starosty jsou vymezeny zákonem o obcích § 103 - 108

         Starosta zastupuje tajemníka v době jeho nepřítomnosti.

 

2.      Starosta řídí – jednotku dobrovolných hasičů, interní audit, obranu a krizové řízení. 

   Starosta zejména:

 1. svolává a řídí zasedání zastupitelstvem města a rady města,
 2. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
 3. odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 4. rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
 5. koordinuje, kontroluje a zabezpečuje úkoly, které vyplývají z usnesení zastupitelstva města a rady města,
 6. může pozastavit výkon usnesení rady města, má-li zato, že je nesprávné, a předložit věc nejbližšímu zasedání zastupitelstva,
 7. podepisuje spolu s místostarostou právní předpisy města,
 8. plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu,
 9. je přímým nadřízeným tajemníka městského úřadu a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů,
 10. zabezpečuje rozhodnutí orgánů města v záležitostech:

  - členství v dobrovolných svazcích města a sdruženích s mezinárodním prvkem,

  - poskytování nebo přijetí darů města,

   - udělení čestného občanství a cen města,

 11. v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města, jmenuje a odvolává jejich členy,
 12. řídí činnosti při plnění úkolů obrany a v době mimořádných situací,
 13. zabezpečuje vyhlášení místního referenda a realizaci jeho výsledků,
 14. činí opatření v záležitostech místního pořádku, zabezpečuje koordinaci spolupráce s Policií ČR,
 15. přijímá petice a zabezpečuje jejich projednání a vyřízení,
 16. zabezpečuje řešení stížností, návrhů a podnětů rady města a zastupitelstva města ve věcech samostatné působnosti,
 17. jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka městského úřadu v souladu se zvláštním zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a stanoví jeho plat,
 18. zabezpečuje řešení ostatních otázek v samostatné působnosti města, zejména civilní obrany, požární ochrany, zdravotnictví, obchodu, čistoty města a veřejné zeleně,
 19. organizuje a řídí vnější vztahy města,
 20. koordinuje spolupráci města s hospodářskými, společenskými a zájmovými subjekty v územním obvodu.

 

 

Místostarosta

 

1.     Místostarosta plně zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy nemůže

        vykonávat funkci.

 

2.     Místostarosta plní úkoly svěřené mu zastupitelstvem města a radou města.

 

3.     Kontroluje a řídí úsek odpadového hospodářství mimo vedení poplatku, řídí a kontroluje

činnost veřejně prospěšných prací (dále jen „VPP“), řídí a kontroluje činnost obecně prospěšných prací ( dále jen „OPP“) včetně zpracovávání příslušné agendy.

 

 

Tajemník úřadu

 

1.     Rada města zřídila funkci tajemníka úřadu.

 

2.    Tajemník je zaměstnancem města zařazeným do úřadu. Plní úkoly statutárního orgánu  

       zaměstnavatele vůči všem zaměstnancům města zařazeným do úřadu. Je vedoucím úřadu ve

       smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých

       zákonů.

 

3.    Tajemník zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě    

       města nebo zvláštnímu orgánu města.

 

4.    Tajemník plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou.

 

5.    Tajemník řídí odbory úřadu při zabezpečování pracovních úkolů. Řeší případné spory vznikající při

zabezpečování pracovních úkolů. Kontroluje a pravidelně  hodnotí výkon činnosti vedoucích odborů                  a přijímá opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

6.    Tajemník stanoví dle zvláštních právních předpisů plat všem zaměstnancům města zařazeným do

       úřadu.

 

7.    Tajemník vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád úřadu a další vnitřní organizační

       směrnice úřadu, nevydá-li je rada města. Rovněž zpracovává plán vzdělávání dle zvláštního

       zákona.

 

8.    Tajemník komplexně zajišťuje tvorbu OZV a nařízení města, včetně jejich evidence a další

       úkony s tím související.

 

9.    Jako evidenční orgán zabezpečuje vedení registru ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu                            zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Část IV.

 

Práva a povinnosti zaměstnanců městského úřadu.

1.     Základní práva a povinnosti zaměstnanců vyplývají především ze zákona o úřednících územních              samosprávných celků, ze zákoníku práce, z tohoto organizačního řádu a z pracovního řádu.

2.     Každý zaměstnanec je povinen zejména:

 • dodržovat ústavní pořádek České republiky a právní předpisy vztahující se k práci jím  

vykonávané,

 • plnit pokyny nadřízeného, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
 • konat osobně práci podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní

  kázeň,

 • spolupracovat při plnění úkolů s ostatními zaměstnanci a orgány města tak, aby úkoly plnili co

  nejkvalitněji,

 • zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání a v souvislosti s ním,
 • v souvislosti s výkonem práce nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů poskytovaných     městem Břidličná.                                               

 

Postavení vedoucích zaměstnanců

 

1.     Za vedoucí zaměstnance města zařazené do úřadu se považují:

        -   tajemník úřadu

        -   vedoucí odborů

 

2.    Odbor řídí vedoucí odboru, jemuž jsou přímo podřízeni samostatní zaměstnanci. Vedoucí odboru je oprávněn řídit, kontrolovat, koordinovat, hodnotit výkon činnosti ostatních zaměstnanců odboru a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucí odboru rozhoduje a je odpovědný za činnost svěřeného odboru.

 

3.      Vedoucí odborů jsou jmenováni a odvoláváni radou města na návrh tajemníka úřadu, v souladu

         se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a zákonem o obcích.

 

 

Práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců

 

1.      Vedoucí zaměstnanci:

 • v rozsahu své působnosti zajišťují dodržování zákonů a ostatních právních předpisů a

  správné a včasné plnění usnesení rady města a zastupitelstva města,

 • v rozsahu své působnosti řídí práci svěřeného odboru, stanovují konkrétní úkoly a přijímají  opatření k jejich plnění,
 • informují podřízené zaměstnance o důležitých skutečnostech, potřebných pro jejich činnost
 • vydávají rozhodnutí ve správních řízení,
 • provádějí kontrolní činnost v rámci působnosti odboru, včetně řídící kontroly, v rámci platných pracovněprávních předpisů vymezují práva, povinnosti a odpovědnost jim
 • podřízených zaměstnanců a vyjadřují se k jejich náplni práce,
 • řádně a účelně hospodaří se svěřenými hodnotami a prostředky,
 • v rozsahu své působnosti odborně řídí příspěvkové organizace a organizační složky města,
 • zajišťují úkoly související s ochranou utajovaných skutečností,
 • pečují o zvyšování odborné úrovně podřízených zaměstnanců,
 • dbají na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a kontrolují jejich dodržování podřízenými zaměstnanci.

 

 

Zásady vnitřního styku

 

1.    Vedoucí jednotlivých odborů úřadu jsou povinni zajistit, aby si odbory v rozsahu své působnosti

       vzájemně pomáhaly a poskytovaly informace o úkolech, které plní, vydávaly stanoviska a posudky

       potřebné pro ostatní odbory.

 

2.    Vedoucí odborů jsou povinni navzájem spolupracovat a projednávat záležitosti spadající do jejich

       kompetence, zejména pak v otázkách, které náleží do kompetence dvou a více odborů.

 

3.    Všechny odbory jsou povinny předávat neprodleně finančnímu odboru veškeré doklady, na základě

       kterých vznikají městu závazky nebo pohledávky nebo kterými se mění struktura majetku města.

 

4     Vedoucí jednotlivých odborů zodpovídají za to, aby veškeré návrhy smluv kontroloval a

       připomínkoval právník, popřípadě vedoucí příslušného odboru.

 

5.    Vedoucí odborů se účastní jednání zastupitelstva města, připravují a předkládají podklady pro  

       jednání rady města a zastupitelstva města, opatřené datem a podpisem zpracovatele.

 

6.    K zabezpečení úkolů a pro nezbytnou informovanost všech zaměstnanců se konají porady, které

       svolávají dle potřeby starosta, místostarosta a tajemník.

 

 

Zastupování zaměstnanců

 

1.    Vedoucí zaměstnanci se souhlasem tajemníka úřadu určí své zástupce a vymezí jejich rozsah

       činnosti.

 

2.    Zastupovaný a zástupce jsou povinni se při předávání funkce vzájemně informovat o všech

       skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce.

 

3.    Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnout o zvlášť důležitých otázkách, případně pozastavit

       rozhodnutí svého zástupce. Zástupce může rovněž závažná rozhodnutí odložit, a pokud určitá   

       záležitost nesnese odkladu do návratu zastupovaného vedoucího zaměstnance, zástupce požádá o

       rozhodnutí tajemníka úřadu.

 

 

Předávání a přejímání funkcí

 

 1. Při předání funkce (převedení na jinou práci, mateřská dovolená, apod.) se provede písemný zápis formou předávacího protokolu. Předávací protokol podepíše předávající, přejímající a jim nadřízený zaměstnanec. Při předávání funkce je předávající povinen komplexně a bez výhrad informovat přejímajícího o průběhu a stavu prací a o důležitých věcech, vztahujících se k předávaným činnostem, případně je uvést do předávacího protokolu.

 

 1. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace. Za obsah předávacího protokolu odpovídá předávající a věcně příslušný nadřízený.

 

 

 

Vedení správních řízení a úkony správního orgánu

 

1.    Úkony ve správním řízení ve smyslu § 15 odst. 2 správního řádu jsou oprávněni činit tajemník,            vedoucí odborů, a v případě jejich nepřítomnosti jejich pověření zástupci, ostatní úředníci pouze na           základě a v rozsahu pověření vydaného vedoucím odboru (dále jen „oprávněná úřední osoba“).

2.    K podepisování meritorních rozhodnutí vydaných ve věci podle § 69 odst. 1 správního řádu jsou     

       oprávněni pouze tajemník, vedoucí odborů, případně v době jejich nepřítomnosti jejich pověření

       zástupci. Ostatní úředníci jsou oprávněni pouze vyhotovená rozhodnutí opatřovat doložkou za

       správnost vyhotovení a v případě, že jsou vybaveni zaručeným elektronickým podpisem, rozhodnutí

       elektronicky odesílat (§ 69 odst. 3 správního řádu).

 

3.    Oprávněné úřední osoby příslušné v konkrétní věci jsou poznamenány ve spise dle §15 odst. 4

       správního řádu.

 

 

Část V.

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení tohoto organizačního řádu provádí každý vedoucí zaměstnanec.

 

 1. Vedoucí odborů jsou povinni seznámit všechny své podřízené zaměstnance prokazatelným způsobem s tímto organizačním řádem a vést k tomu evidenci.

 

 1. Organizační řád MěÚ v Břidličné schválila Rada města Břidličná dne  05.10.2016 

svým usnesením č. 247/12.

 

 1. Tento organizační řád nabývá účinnosti dne 01. 11. 2016.

 

 1. Ke dni nabytí účinností tohoto organizačního řádu se zrušuje „ Organizační řád vydaný 08.03.2012

  s účinností od  01.04.2012, schválený RM dne 07.03.2012 pod č. usnesení 60/5.

 

 

 

 

Ing.Jana Paštěková                                                                  Miroslav Kladníček       

tajemnice Městského úřadu Břidličná                                           starosta města Břidličná         

 

Přílohy:

 • č.1 -  Náplně činností odborů
 • č.2 -  Organizační schéma

PŘÍLOHA č. 1 – Náplně činností odborů

 

1. Finanční odbor

 

1.1.      rozpočet

-           sestavuje návrh rozpočtu města v souladu se zákonem,

-           provádí podrobný rozpis rozpočtu, závazných ukazatelů a jmenovitých akcí pro odvětvové odbory v souladu s usnesením ZM,

-           čtvrtletně připravuje podklady pro vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu,

-           zabezpečuje kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., a v souladu s platnou směrnicí z titulu správce rozpočtu a hlavní účetní,

-           zajišťuje pravidelnou aktualizaci schváleného rozpočtového výhledu města,

-           vede evidenci rozpočtových opatření, předkládá změny rozpočtu, kontroluje dodržování rozpočtové kázně,

-           předkládá návrhy rozpočtových opatření zastupitelstvu města dle příslušnosti a kompetencí,

-           průběžně sleduje a vyhodnocuje plnění schváleného a upraveného rozpočtu,

-           zajišťuje průběžnou informovanost vedoucích odborů, auditora a starosty města o plnění příjmů a výdajů rozpočtu města,

-           provádí rozborovou činnost hospodaření města pro potřeby finančního výboru a vedení města v souladu s příslušnými právními předpisy

-           zajišťuje kancelářské potřeby

 

1.2.      daně a poplatky

-           zodpovídá za zpracování veškerých daňových přiznání za město včetně úhrady, 

-           podílí se na zpracování obecně závazných vyhlášek města a vnitřních předpisů

-           zajišťuje správu místních poplatků, poplatků za komunální odpad

-           vydává a eviduje rozhodnutí o povolení provozování výherních hracích přístrojů,

-           eviduje a vydává pokutové bloky pro potřeby úřadu,

-           vybírá nájemné z pozemků a nebytových prostor a nahodilé příjmy

-           zajišťuje vymáhání pohledávek v souladu s daňovým řádem,

 

1.3.       účetnictví

-           vede účetnictví v systému GINIS v souladu s platnou legislativou a platnou rozpočtovou

             skladbou,

-           zajišťuje komplexní platební a zúčtovací styk za účetní jednotku

-           odpovídá za operativně technickou evidenci majetku města

-           odpovídá za správné zaúčtování majetku města, kontroluje účetní stav na inventarizovaný stav, předkládá inventarizační zprávu,

-           vede evidenci pohledávek a závazků v systému GINIS,

-           zajišťuje přenos dat v rámci uzávěrek do CSÚIS, komunikuje s MSK

-           zpracovává závěrečný účet města v souladu s platnou legislativou,

-           provádí archivaci účetních dokladů a veškerých písemností finančního odboru v souladu se spisovým a skartačním řádem MěÚ,

-           vede evidenci přijatých a vystavených faktur, vystavuje faktury

-           vede evidenci nedokončených investic,

-           vede podrozvahovou evidenci,

-           zpracovává finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem MSK

-           zpracovává příslušné statistické výkazy,      

 

 

 

 

1.4. ostatní činnosti

-           spolupracuje s auditorem při ověřování roční účetní závěrky,

-           spolupracuje při zajištění specifického programového vybavení odboru.

-           spravuje finanční podíly města v obchodních společnostech,

-           spolupracuje s pojišťovnou při likvidaci pojistných událostí,   

-           zajišťuje veškerou administrativu při poskytování půjček z rozpočtu města

-           zajišťuje komplexní administrativu při přijímání úvěrů,

-           spolupracuje při zpracování podkladů pro žádostí o dotace, granty, půjčky ze státních fondů

             apod.,        

-           vede centrální evidenci spisů poskytnutých dotací z hlediska účetnictví

 -          sleduje a zajišťuje splácení přijatých úvěrů a půjček včetně úroků,

-           podílí se na zpracování koncepčních materiálů sloužících k zajišťování hospodářského,   sociálního a kulturního rozvoje města,

-           vyvíjí součinnost na provádění kontrol vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční  kontrole,

-           sleduje výši pohledávek a jejich vymáhání v souladu se zákonem,

-           připravuje podklady pro jednání samosprávných orgánů města,

-           vede pokladnu finanční hotovosti města,

-           zajišťuje rozšířené účtování pomocných analytických přehledů (PAP)

-           provádění archivace písemností v souladu se spisovým a skartačním řádem MěÚ.

 

            

2. Hospodářskosprávní odbor

 

-           eviduje pozemky města,        

-           zabezpečuje agendu převodů nemovitostí a zřízení věcných břemen na nemovitém majetku města včetně projednání v příslušném orgánu města,

-           zajišťuje pronájem a výpůjčky pozemků ve vlastnictví města,

-           zajišťuje smluvní užívání pozemků, které nemá město ve vlastnictví,

-           ve spolupráci s odborem výstavby vydává vyjádření v územním a stavebním řízení za město Břidličná jako vlastníka pozemku, 

-           zajišťuje sepisování smluv pro potřeby města a vede evidenci smluv,

-           vyvíjí součinnost na provádění kontrol vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční o kontrole,

-           zajišťuje správu místních poplatků,

-           zajišťuje součinnost při provádění inventarizace majetku města,

-           připravuje podklady pro zúčtování změny v pohybu majetku (prodeje, koupě),

-           zajišťuje úklid, údržbu, a opravy majetku města včetně revizí,

-           zabezpečuje nákupy a opravy kancelářského vybavení úřadu,

-            přijímá a eviduje objednávky odborných publikací pro potřeby úřadu,

-           zabezpečuje výrobu úředních razítek, klíčů a jejich evidenci

-           eviduje ztráty a nálezy,

-           zajišťuje a eviduje státní a městské symboly,

-           připravuje podklady pro jednání samosprávných orgánů města,

-           zabezpečuje chod centrální podatelny a výpravny úřadu,

-           zabezpečuje provoz centrální spisovny úřadu,

-           zajišťuje informovanost občanů prostřednictvím internetové úřední desky,

-           vede centrální evidenci smluv,

-           zabezpečuje archivaci a skartaci písemností úřadu dle návrhů příslušných odborů a v souladu se spisovým a skartačním řádem MěÚ Břidličná,

-           zabezpečuje zveřejnění písemných materiálů na elektronické a úřední desce,

-           provádí archivaci veškerých písemností odboru v souladu se spisovým a skartačním řádem  MěÚ,

-           zajišťuje výkon správy na úseku hřbitovnictví,

-           vykonává prostřednictvím MOS s.r.o. Břidličná a lesní hospodářky správu na úseku lesního hospodářství,

-           zabezpečuje informování občanů prostřednictvím městského rozhlasu a připravuje rozhlasové

             vysílání,

-           řeší otázky práva shromažďovacího na území města,

-           eviduje a zakládá sbírky zákonů

-           zajišťuje agendu, organizaci a průběh vítání nových občánků, gratulací jubilantů a jiné na úseku SPOZ (sbor pro občanské záležitosti),

 

Novinky emailem Hlášení rozhlasu, informace z úřadu. Odběr lze kdykoliv zrušit.

© Město Břidličná
KontaktProhlášení o přístupnostiAdministrace